Renovering av Vendelsömalmsskolan

Översiktskarta etapp ett ombyggnationen av Vendelsmömalmsskolan Översiktskarta etapp ett ombyggnationen av Vendelsmömalmsskolan

Kommunfullmäktige har i planen för 2016-2017 beslutat att avsätta investeringsmedel för en totalupprustning av Vendelsömalmsskolans ursprungliga byggnader från 1965. Hus A som är huvudbyggnaden, hus B som ursprungligen var övningssalsbyggnad och sporthallen i hus C.

Bakgrund

Tornberget, Haninge kommuns fastighetsbolag, fick i uppdrag att leda renoveringen och planera renoveringens etapper i samråd med kommunstyrelse och utbildningsförvaltningen. De nya lokalerna ska möta dagens krav på skollokaler, tillgänglighet och energieffektivitet. Den totala upprustningen innebär också ny ventilation, belysning, solavskärmning, akustik och att samtliga ytskikt blir nya.

Tillfälliga lokaler under skolbyggnationen

Under renoveringen av skolans lokaler hyrs tillfälliga skollokaler för att ge plats åt verksamheterna. Dessa lokaler är helt nya och ska uppfylla samma krav som nya permanenta skollokaler vad gäller till exempel ventilation, isolering, akustik, belysning och tillgänglighet. Det är högre standard än de ursprungliga lokalerna som ska renoveras.

Pågående arbeten

Renoveringen av skolans huvudbyggnad, hus A, påbörjades sommaren 2019 med en byggtid på cirka 18-24 månader. Under tiden evakuerades den befintliga verksamheten till tillfälliga lokaler. Klassrum, NO-salar, elevhälsa, skolexpedition, bibliotek, elevcafé och förskoleklass har placerats i två paviljonger på skoltomtens västra del, norr om hus E. Paviljongerna ställdes på plats i slutet av mars 2019.

Kök och matsal har flyttats tillfälligt till paviljong D som är placerad vid skolans parkering, mot Henriksbergsvägen. 

Planerade projekt

Hus B och C tillhör också skolans ursprungliga byggnader och är i behov av upprustning. För närvarande pågår en förstudie av omfattningen av renoveringsbehov och verksamhetsanpassningar. 

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2020