Om- och nybyggnationer av förskolor och skolor

Haninge växer och för att möte det ökade antalet elever planeras både nya förskolor och skolor samt ombyggnationer av befintliga skolor och förskolor runt om i kommunen. Det är Tornberget fastighetsförvaltning AB som ansvarar för projektering, upphandling och genomförande vid byggentreprenader på uppdrag av Haninge kommun. Här kan du läsa om de projekt som är aktuella just nu.

Pågående byggprojekt

Hagaskolan

Hagaskolan består av flera byggnader där den allra första delen stod klar 1946. Sedan dess har skolan genomgått flera om- och tillbyggnationer. Nu kommer både skolbyggnad och skolgård att rustas upp. Renoveringen genomförs etappvis och beräknas färdig hösten 2019.

Läs mer om renoveringen av Hagaskolan

Tornbergets information om renoveringen av Hagaskolan


Ornö skola

Ornö skola genomgår en omfattande renovering. Målet är att den ska vara klar under höstterminen 2019. Under renoveringsarbetet har skolverksamheten tillfälligt flyttats till Klockargården.

Mer information om ombyggnationen av Ornö skola


Ribby förskola

Förskolegården kommer att flyttas och den nya gården ska utformas för att stimulera lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet och lärande.

Nya gården som idag är avstängd planeras att tas i bruk efter påsk 2019. Det som kvarstår är planteringar, gräsmatta, förråd och en klätterställning. Dessa arbeten beräknas bli klara i slutet av maj 2019.


Ribbyskolan i Västerhaninge

Skolan har sedan hösten 2017 startat upp en f-2 verksamhet som succesivt ska utökas till f-6. 2019 påbörjas byggnationen av en ny skolbyggnad som ska inrymma f-6 verksamheten och sammankopplas med den befintliga skolbyggnaden Ribby 2 (högstadielokal med aulan).

Detaljplan Ribbyskolan


Tungelsta skola

Kök och matsal är ombyggda och klara. Tillfälliga skollokaler kommer att användas för att tillfälligt utöka antalet klassrum till dess att den nya skolan vid Lillgården i Tungelsta står klar, vilket planeras till hösten 2020.

Mer information om renoveringen av Tungelsta skola


Vendelsömalmsskolan

De tre ursprungliga skolbyggnaderna från 1965 ska totalrenoveras. Arbetet kommer att ske i etapper fram till och med 2022. Skolans verksamhet kommer i perioder att bedrivas i tillfälliga lokaler på skolans tomt. 

Läs mer om renoveringen av Vendelsömalmsskolan


Åbyskolan i Västerhaninge

Åbyskolan ska ersättas med en ny skola där Parks förskola nu ligger. Förskolorna flyttar in i sina nya lokaler hösten 2018. Nya Åbyskolan planeras vara klar till höstterminen 2020.

Detaljplan Åbyskolan


Tallens förskola i södra Handen

Förskolan Tallen ska ersättas med en ny konceptförskola som rymmer åtta avdelningar. Den planeras stå klar under sommaren 2019. Rivning av Tallens befintliga lokaler startade under vecka 36.

Om byggnationen (Tornberget)


Avslutade byggprojekt

Måsöskolan i Vega

Utbyggnad av skolan som färdigställdes i augusti 2017. 

Läs mer om Vega stadsdel

Detaljplan Vega, Hermanstorp


Vikingaskolan i Handen

Den nya skolan stod klar för verksamhet augusti 2018. Skolan är unik i sitt slag, då det är den första skolbyggnaden som byggs med denna utformning. Den är byggd i tre våningar och inrymmer en 3-parallellig F-6-verksamhet. I anslutning till skolan finns en idrottshall som är speciellt utformad för gymnastik, cheerleading och dans. Till dess att den nya skolan vid Örnens väg är klar kommer Vikingaskolan ta emot upp emot 700 elever, den nya skolan vid Örnens väg beräknas klar till hösten 2020.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2019