Välja grundskola

Foto: Mostphotos

Om ni är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska ni göra ett aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7. Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt med förskoleklass från sex års ålder. Om ni vill välja skola under andra perioder än skolvalsperioden ska ni kontakta den skola ni är intresserade av.

Skolval januari–februari

Valet av kommunal skola sker i januari–februari varje år. I början av året skickar kommunen ut information om hur ni väljer skola. Valet görs vi en särskild e-tjänst.

Varje barn har en grundplacering på en kommunal skola. Grundplaceringen syns när ni loggat in på e-tjänsten för skolvalet.

Ni måste registrera ert val av skola oavsett om ni väljer den skola där ert barn har sin grundplacering eller annan kommunal eller fristående skola i eller utanför Haninge. 

Ni kan endast välja skola, inte klass, grupp eller lärare.

Om en av vårdnadshavarna bor på annan adress än barnets folkbokföringsadress ska båda vårdnadshavarna godkänna valet för att det ska vara giltigt. Det görs när beskedet om antagning sänds ut till vårdnadshavarna.

Om ni väljer annan kommunal skola

Om ni väljer en annan kommunal skola i Haninge än den där barnet har sin grundplacering är det rektorn på den valda skolan som beslutar om eleven kan erbjudas plats. Det kan hända att en skola inte kan ta emot alla sökande på grund av utrymmesskäl.

I samband med skolvalet placerar kommunen i första hand de barn vilkas vårdnadshavare väljer den skola där barnet har sin grundplacering. Om ni som vårdnadshavare väljer en annan kommunal skola i Haninge gäller placering enligt följande prioritetsordning;

  1. För förskoleklass: Om barnet har syskon som går i den sökta skolan.
  2. Närhet till den sökta skolan (men utanför upptagningsområdet). Det är den faktiska gångvägen som avses, inte fågelvägen.

Om ni väljer friskola

Om ni väljer en friskola i eller utanför Haninge kommun ska ni ansöka direkt hos den skolan eftersom de har eget kösystem. Det är den mottagande skolan som beslutar om ert barn kan erbjudas plats.

Om ni väljer kommunal skola i annan kommun

Om ni vill ha plats i en kommunal skola utanför Haninge ska ni ansöka direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ert barn kan erbjudas plats.

Observera att Haninge kommun inte ansvarar för antagningen till friskolor eller skolor i andra kommuner!

Om ni är nyinflyttade eller vill byta skola

Om ni är nyinflyttade i Haninge kommun eller vill byta skola mitt i terminen kontaktar ni den skola där ni vill att ditt barn ska studera.


Modersmålsundervisning

Elever som talar annat språk än svenska som modersmål och där modersmålet är det dagliga språket i hemmet har rätt till modersmålsundervisning.

Skolskjuts

Ert barn kan ha rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

En elev som går i en annan skola än sin grundplaceringsskola har begränsade möjligheter till skolskjuts. Eleven kan beviljas skolskjuts om den har rätt till skolkjuts till grundplaceringsskolan. Ett villkor är att resorna inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med vad som gällt till grundplaceringsskolan.

Behandling av personuppgifter

Enligt 10 § personuppgiftslagen får kommunen behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.

Personuppgifter som behandlas i den e-tjänst ni registrerar ert skolval registreras i enlighet med PuL. Även uppgifter om modersmål är nödvändiga att behandla enligt PuL.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2018