Omsorg på obekväm arbetstid

Fotograf: Mostphotos

Omsorg på obekväm arbetstid kan sökas för barn mellan 1–10 år vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger.

Vem kan söka omsorg på obekväm arbetstid?

Omsorg på obekväm arbetstid kan sökas för barn mellan 1–10 år vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger.

Det gäller ensamstående förälder med sådana arbetstider och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare där båda arbetar på sådana tider. Med sammanboende föräldrar jämställs här den som varaktigt bor tillsammans med annans barn med förälder som har vårdnaden om barnet om hon/han är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern.

För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att omsorgsbehovet är regelbundet och kontinuerligt (omprövning sker var sjätte månad). Dessutom krävs att inte behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

Använd särskild ansökningsblankett för omsorg på obekväm arbetstid. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren. Skicka ansökan till förvaltningen som beslutar i ärendet. Om förutsättningar för beslutet förändras måste du meddela detta till förvaltningen som då gör en omprövning.

Avgift

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxan. Är barnet dessutom placerat i ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg blir kostnaden aldrig högre än maxtaxan.

Allmänt

Om barnet eller föräldern/vårdnadshavaren blir sjuk får barnet inte vistas i verksamheten.

Om barnet har placering under dagtid vid en annan förskola än den som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid ombesörjer förälder/vårdnadshavaren själv för att barnet förflyttas mellan enheterna.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 mars 2018