Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vanliga frågor och svar

Detaljplanefrågor

Vad är genomförandetid?
Genomförandetid är den tid som detaljplanen inte får ersättas med en ny detaljplan. Har en detaljplan genomförandetiden 15 år får kommunen inte göra en ny detaljplan för området eller del av området. .Max genomförandetid är 15 år men kortare tider får sättas. Därefter gäller detaljplanen tills kommunen upprättar en ny. Det kan innebära att detaljplanen kan gälla i allt från 5 år till 50, 100 år.

Hur lång genomförandetid kommer detaljplanen att få?
Troligtvis kommer genomförandetiden att sättas till 15 år.

Från när kommer genomförandetiden att gälla?
Vanligtvis börjar genomförandetiden att gälla när en detaljplan vinner laga kraft. I detta fall kommer kommunen sätta en tid innan genomförandetiden börjar gälla för detaljplanen. Detta för att kommunen ska kunna bygga ut VA innan man ger bygglov. Troligtvis kommer genomförandetiden börja gälla två år efter att planen vunnit laga kraft.

Byggstopp?
Under planläggning och utbyggnad av vatten och avlopp kommer boende i området inte kunna få bygglov som tidigare. Detta med anledning av att man ska undvika att tex. placera nya byggnader på mark som den nya planen har för avsikt att skydda eller att försvåra utbyggnaden av VA med byggtrafik på gator som är uppgrävda. Nedan följer de alternativ som kommer att gälla:

  • Mindre tillbyggnader bedöms från fall till fall.
  • Ny och tillbyggnad som följer gällande plan kommer få – 2 års anståndsbeslut (vilande i två år sedan beslut)
  • Ny och tillbyggnad på obebyggd tomt över gällande plan – avslag
  • När planen vunnit laga kraft kan bygglov ges när den förskjutna genomförande tiden är över, dvs i denna plan troligtvis 2 år efter att planen vunnit laga kraft.

Hur mycket kan planen förskjutas vid ett eventuellt överklagande?
Detta är naturligtvis svårt att svara på eftersom överklagan hanteras utanför kommunens verksamhet, antingen på länsstyrelsen och vid ett vidare överklagande på mark- och miljödomstolen. Överklagas detaljplanen till båda instanser tar det troligtvis någonstans mellan 1-1,5 år.

VA-frågor

Vad är högsta uppfodringsgräns/tryckkapacitet på pumpen?
Olika tillverkare av pumpar har olika optimala tryckkapaciteter på deras pumpar. De tekniska kraven på pumparna i upphandlingen kommer att vara anpassade efter områdets höjdskillnader och längsta ledningssträcka. Det är sedan pumpföretaget som dimensionerar det optimala systemets utifrån området och deras pumpars förutsättningar.

Material/problem vid drift?
Alla system har sina problem men den driftstatistik kommunen har på de LTA-system som redan finns bland annat ute på Dalarö, sedan 20 år, och i Schweizerdalen är bra. Problem kan uppstå om fastighetsägarna slänger eller spolar ned ovidkommande material i sina ledningar. Ett system som utnyttjas lite kan också få driftproblem men det går att förebygga med spolmöjligheter i ändpunkterna.

Kommer nedgrävning av VA att samordnas med nedgrävning andra ledningar?
Kommunens konsult kommer att bjuda in andra ledningsdragande verk för samprojektering och samförläggning, sedan är det upp till dem att bedöma om de vill vara med eller ej.

Vem bestämmer var LTA-enheten ska ligga?
Placeringen bestäms tillsammans av kommunen och fastighetsägaren. Då kommunen är ansvarig för drift och underhåll av LTA-enheten bör den, ur arbetsmiljösynpunkt, placeras så att det blir enkelt för driftpersonalen att komma åt den.

På vilket djup ska ledningarna ligga?
Avloppsledningarna från huset till LTA-enheten ska helst ligga på frostfritt djup, dvs med minst 1,5 m täckning. De trycksatta ledningarna från LTA-enheten till tomtgränsen kan antingen läggas frostfritt eller grundare (ca 0,5-1 m täckning) i isolerlåda med värmekabel. Det finns även andra tekniker, med isolerade och uppvärmda rör som kan förläggas grunt.

Vem står för energikostnader för pumpen?
Energikostnaden för pumpen står fastighetsägaren för, beräkningar finns på att den kostnaden är cirka 100 kr/år

Finns broschyrerna angående VA-avgifter på hemsidan?
Ja, här hittar du information om VA-avgifter.

Hur stora blir anläggningsavgifterna?
Anläggningsavgiften beror på hur stor fastigheten är och om man ansluter sig till både vatten- och spillnätet. För en fastighet på 1800 m2 som ansluter både vatten och spill blir kostnaden 195 505 kronor inkl. moms, enligt VA-taxa för 2015. Varje 100 m2 som tomten varierar med innebär en ökning eller minskning av kostnaden med 5 200 kr. För enbart spillvattenanslutning blir motsvarande kostnad 131 050 kr. Det är den taxa som är aktuell vid debiteringstillfället som gäller. Inom skyddsområdet för Dalarö vattenverk ska man räkna med anslutningstvång till kommunens spillvattensystem.

När ska anläggningsavgiften betalas?
När VA-utbyggnaden är utförd och överlämnad till VA påbörjas fakturering. Det kan bli aktuellt med etappvis överlämning i projektet.

Ska fastighetsägaren själv utföra installation av LTA-enheten?
Fastighetsägaren ska utföra installationen av LTA-enheten. Själva pumpen installeras av kommunens driftpersonal.

Vem har ansvar för installerad pump?
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av LTA-enheten. Viktigt att tänka på är att LTA-enheten inte får vara överbyggd och att området (cirka 1,5 meter) runt omkring pumpen är fri från föremål så att kommunen lätt kan utföra arbeten på pumpenheten om det behövs. Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Samt om ledningarna fryser för att de exempelvis inte är ordentligt isolerade.

Kan man ansluta sig till VA-systemet men ej använda det kommunala vattnet?
Ja, man kan förbereda med att anlägga både vatten- och spillvattenledningar på fastigheten men sedan välja att inte koppla in det kommunala vattnet. Förutsättningen är att brunnen på fastigheten ger tillräckligt mycket vatten av tillräckligt god kvalité. Det är upp till fastighetsägaren att bevisa att brunnen klarar av att leverera bra vatten, vattenprover kan komma att krävas.

Läs mer om analys och provtagning på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Klarar befintliga vattentäkter de nya anslutningarna?
Dalarös vattenförbrukning kommer, sedan 2010, till största delen med vatten från Stockholm Vatten och resterande del från täkten runt vattenverket. Detta innebär att vattentillgången är tillräcklig för att försörja de nya anslutningarna.

Finns det exempel på vad det kostar att anlägga ledningar på den egna tomten?
Det är svårt att uppskatta en generell kostnad för anläggning av ledningar på privata tomter. De beror på så många olika faktorer bland annat hur lång bit man ska förlägga ledningarna, hur lättgrävt det är, hur mycket berg som finns på tomten, om man väljer att lägga de trycksatta ledningarna i låda eller frostfritt, hur mycket av den befintliga anläggningen man kan återanvända.

Behöver man tillstånd för att anlägga VA-ledningar på fastigheten?
Ja. Om man ska bygga nytt, eller bygga till, sitt hus så kan man låta VA-arbetena ingå i bygglovet. Om man bara ska anlägga VA-ledningar så räcker det med anmälan. Bygglov och anmälan ska inlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning och blanketter finns på kommunens hemsida.

Kan jag stänga av värmen i huset under hösten och vintern?
Om man under höst och vinterhalvåret vill stänga av strömmen till bostadshuset finns följande alternativ.

För att undvika att vattenmätaren fryser sönder kan kommunen, mot en avgift, ta ner vattenmätaren på hösten och sätta upp den igen på våren. Det förutsätter dock att man i utbyggnadsskedet har gjort förberedelser som möjliggör en urtappning av vattensystemet samt tömmer eller frostskyddar spillvatteninstallationernas vattenlås med en miljövänlig vätska.

Ett annat alternativ är att fastighetsägaren på egen bekostnad anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Man måste dock beakta frysrisken.

Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 200 m3/år och fritidsboende 100 m3/år.

LTA-enheten behöver elförsörjning året runt. Kostnaden för att ha elförsörjningen igång för en permanentboende beräknas till 100kr/år.

Kan jag under hösten och vintern stänga av strömmen till LTA-enheten?
Det finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Detta kan leda till översvämning om man stänger av elförsörjningen. Om det skulle ske får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna

Kan jag stänga av strömmen till värmekabeln i isolerlådan?
Man ska inte stänga av elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. Är ledningen då förlagd i en isolerlåda, där värmekabeln inte är på, finns det en risk vid kalla vintrar att ledningen fryser. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills pumpen går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren få betala.

Får jag någon ersättning för befintlig avloppsanläggning?
Kommunen betalar ut ersättning för de avloppstankar som är yngre än 10 år. Det är den dokumenterade kostnaden för tanken som ersätts och skrivs av med 1/10-del varje år.

Vad är en förbindelsepunkt?
Det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför tomtgränsen.

Vad blir kostnaden för VA om man bara har tappkran på tomten?
Om du som fastighetsägare väljer att bara dra ledningar från förbindelsepunkten till en tappkran på tomten betalar du en något lägre anläggningsavgift än om du drar in vatten i huset. Anledningen till detta är att du inte kommer att betala för hela den parameter i anläggningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift, eftersom en fastighet utan indraget vatten och avlopp inte räknas som en fungerande bostadsenhet.

Om man i framtiden vill ansluta sig helt till kommunalt vatten och avlopp betalas resterande del av avgiften enligt då gällande taxa.

Du kommer dock att behöva betala för avloppanslutningen även om denna inte kommer att användas. Det beror på att Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) säger att alla fastigheter ska betala anläggningsavgift för avloppsvatten avsett om man ansluter eller inte.

Utöver den kommunala avgiften tillkommer även kostnader för arbeten på den egna tomten.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024