Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fastighetsägarens kostnader

VA-verksamheten i Haninge är helt avgiftsfinansierad, det vill säga skild från den skattefinansierade delen. Här kan du läsa om avgiften för anslutning till det kommunala nätet.

Anläggningsavgift för koppling till VA-nätet

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala ledningsnätet och som bidrar till kostnaden för utbyggnad av det kommunala ledningsnätet och nyttan av hela VA-systemet, inklusive vattenverk och avloppsreningsverk. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Ytterligare anläggningsavgifter tillkommer om förändringar sker på en fastighet, som exempelvis uppförande av ytterligare en byggnad.

Anläggningsavgiften är uppdelad enligt följande: (2016 års taxa, inkl. moms)

 • Servisavgift
  Kostnaden för framdragning av servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
  Kostnad: 52 970 kronor
 • Förbindelsepunktsavgift
  Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde.
  Kostnad: 50 450 kronor
 • Tomtyteavgift
  Beräknas utifrån fastighetens storlek. Avgiften får inte bli högre än summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift.
  Kostnad: 52:50 kronor per kvadratmeter
 • Lägenhetsavgift
  Även kallad bostadsenhetsavgift. Avgiften beräknas utifrån det antal bostäder som finns eller som bygglov har beviljats för.
  Kostnad: 45 400 kronor

Om en fastighet inte ska nyttja samtliga va-ledningar blir kostnaden lägre.

Räkneexempel

Nedan följer några räkneexempel beroende på tomtens storlek, om man ansluter till vatten- och avloppsledningar eller bara avlopp samt om man installerar en LTA-enhet. Väljer man att dra in vatten i huset måste man installera en LTA-enhet. Kostnaderna är enligt 2016 års taxa och inkluderar moms.

En fastighet på 1800 respektive 2500 kvadratmeter med en bostadsenhet på tomten som ansluter till både vatten- och avloppsnätet får följande kostnader:

Servisavgift
1800 m2: 45 025 kronor
2 500 m2: 45 025 kronor

Förbindelsepunktsavgift
1 800 m2: 40 360 kronor
2 500 m2: 40 360 kronor

Tomtyteavgift
1 800 m2: 75 600 kronor
2 500 m2: 105 000 kronor

Lägenhetsavgift
1 800 m2: 36 320 kronor
2 500 m2: 36 320 kronor

Totalt:
1 800 m2: 197 305 kronor
2 500 m2: 226 705 kronor

Har man en egen brunn med godkänt vatten blir anläggningsavgiften något lägre eftersom man då bara betalar för avloppsanslutning. Då blir avgifterna för en villafastighet med en bostadsenhet på tomten, på 1800 respektive 2500 kvadratmeter enligt följande:

Servisavgift
1800 m2: 37 079 kronor
2 500 m2: 37 079 kronor

Förbindelsepunktsavgift
1 800 m2: 25 225 kronor
2 500 m2: 25 225 kronor

Tomtyteavgift
1 800 m2: 47 250 kronor
2 500 m2: 65 625 kronor

Lägenhetsavgift
1 800 m2: 22 700 kronor
2 500 m2: 22 700 kronor

Totalt:
1 800 m2: 132 254 kronor
2 500 m2: 150 629 kronor

När ska jag betala?

Du kommer att få en faktura på anläggningsavgiften först när hela det kommunala ledningsnätet i din del av Dalarö är utbyggt.

Kostnader för att gräva ner ledningar på egen tomt

Det är svårt att säga någon ungefärlig prisnivå för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. Prisnivån beror på vad du väljer att bygga, årstid, (bygg)konjunktur, markförhållanden, egen arbetsinsats med mera.

Finansiering via banklån

Kontakta din bank för rådgivning om banklån för anläggningsavgift och övriga utgifter. Kommunen kan även ställa upp med ett 10-årigt lån för anläggningsavgiften. Beakta att detta lån bara gäller anläggningsavgiften och inte de kostnader som till exempel ledningsutbyggnad och entreprenör medför.

Det kommunala lånet är en form av avbetalningsplan på max 10 år. Räntan är just nu reporäntan +2% alltså 2% (referensräntan sattes till 0,00 1 januari 2015).

Om du har frågor angående VA-lånet eller vill ha hjälp med en avbetalningsplan kan du kontakta Carina Barfoth
carina.barfoth@haninge.se

Särtaxa

Enligt lagen har kommunen en skyldighet att ta ut särtaxa om kostnaderna är mycket högre än kommunens normala kostnader för VA-utbyggnad. Det är ännu inte beslutat om särtaxa kan bli aktuellt i området eller ej.

Brukningsavgift för vatten och avlopp

När du sedan är ansluten till kommunens vattenledningsnät kommer du att betala en brukningsavgift för det vatten som ditt hushåll använder.

Avgiften betalas sex gånger/år och är uppdelad i en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen baseras på den mängd vatten som hushållet förbrukar.

För att kunna mäta hur mycket vatten som förbrukas ska man ha en vattenmätare installerad. Alternativt ha ett "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 200 m³/år och fritidsboende 100 m³/år.

Senast uppdaterad: 18 november 2016