Tidigare händelser

Arbetet i Årsta Havsbad

Vattenfall arbetar vidare i Årsta i egen regi. De räknar med att vara färdiga under hösten 2016 med sina elarbeten.

För frågor som rör elarbeten kontakta Stefan Hägerstrand.

stefan.hagerstrand@vattenfall.com
(Uppdaterad 2016-01-12)

SIAAB bryter kontraktet med Haninge kommun i etapp 2-4 i Årsta Havsbad

SIAAB meddelade igår eftermiddag att de bryter kontraktet med kommunen i etapp 2-4 i Årsta Havsbad.

Kommunen förbereder sig nu för att stämma SIAAB för kontraktsbrott.

Kommunen arbetar nu med en upphandling av en ny entreprenör. Innan en ny entreprenör kan ta vid måste SIAABs utförda arbeten besiktigas och värderas. Kommunen misstänker att många systematiska fel föreligger i av SIAAB utförda arbeten. Dessa fel kommer att behöva åtgärdas av den nya entreprenören och kostnaderna för detta kommer att ingå i stämningen.

Återställning av staket, vägar, diken med mera kommer att utföras av den nya entreprenören.

Ny preliminär tidplan är att entreprenadarbetena ska vara färdiga för slutbesiktning under hösten 2016. Möjlighet att koppla på sig på det kommunala va-nätet kommer troligtvis att vara möjligt någon gång under våren 2017. Observera att detta i nuläget endast är uppskattade tider.

(Uppdaterad 2015-12-17)

Uppdatering från dagens möte

Dagens möte visar att kommunen och SIAAB står långtifrån varandra avseende utbetalda medel och utfört arbete. Flera nya möten kommer att hållas under de närmsta veckorna.

Arbetet i Årsta havsbad fortgår med endast ett arbetslag och tidplanen är ännu inte fastställd.

Vi uppdaterar hemsidan med ny information när vi vet mer.

(Uppdaterad 2015-12-04)

Uppdatering om arbetet i Årsta Havsbad

Mötet har skjutits upp till 4 december. Vi återkommer med mer information efter mötet.

Vår bedömning kvarstår att fastighetsägare i Årsta Havsbad inte kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp till sommaren 2016.

(Uppdaterad 2015-11-25)

Uppdatering om arbetet i Årsta Havsbad

SIAAB meddelar idag 19 november 2015 att de återupptar arbetet i etapp 2-4. De meningsskiljaktigheter som lett till att SIAAB avbröt arbetena 19 oktober 2015 kvarstår fortfarande.

I nuläget vet vi inte om SIAAB avser att färdigställa kontraktsarbetena. Vi vet därför inte hur tidplanen ser ut.

Ett möte mellan kommunen och SIAAB är planerat under slutet av nästa vecka. Vi återkommer med mer information på hemsidan efter mötet.

(Uppdaterad 2015-11-19)

Uppdatering om arbetet i Årsta Havsbad

Kommunens entreprenör i Årsta (SIAAB) har valt att avbryta arbetet i etapp 2-4 i 30 dagar från och med 19 oktober 2015. Efter dessa 30 dagar vet vi om SIAAB väljer att bryta kontraktet de har med kommunen. Först då kan vi handla upp en ny entreprenör ifall kontraktet bryts. Etapp 1 fortsätter som planerat.

Anledningar till att SIAAB avbryter arbetet

  1. Kommunen har inte godkänt SIAABs önskemål om tidsförlängning från 15 november 2015 till 30 juni 2016.
  2. Kommunen och SIAAB är inte överens om utfört arbete i förhållande till utbetalade medel.

Vår bedömning i nuläget är dessvärre att fastighetsägare i Årsta Havsbad inte kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp till sommaren 2016.

VA-avdelningen uppmanar fastighetsägare att inte koppla bort sina befintliga VA-anläggningar innan det kommunala VA-nätet är färdigutbyggt och anläggningsavgiften är betald. VA-avdelningen kommer inte att fakturera anläggningsavgift innan nätet är utbyggt.

Mer information kommer löpande läggas ut på hemsidan.
(Uppdaterad 2015-10-21)

Isolerlåda för vattenmätaren

Har du inte möjlighet att placera en vattenmätare i ett frostfritt utrymme inomhus kan du placera vattenmätaren i en isolerlåda. VA-avdelningen har gått ut med förslag på hur en sådan låda kan se ut. Tyvärr kom det med ett fel i ritningen. Bredden på isolerlådan behöver vara ca 80. Informationen på hemsidan har uppdaterats men bilden som fanns med i informationsbroschyren som har skickats hem till alla fastighetsägare i Årsta Havsbad sommaren 2014 är tyvärr fel. Så här ska bilden se ut!

Sprängskiss på isolerlåda för vattenmätare

Sprängskiss på isolerlåda för vattenmätare

Anläggnings- och brukningsavgifter

Vill du veta hur anläggningsavgiften är uppbyggd och hur stora de är i år, eller göra en uppskattning om hur stora dina brukningsavgifter kommer att bli i framtiden

Läs om anläggnings- och brukningsavgifter

Arbeten med entreprenör på egen fastighet

Innan vägarna i området har besiktigats bör fastighetsägare vänta med att ta in en entreprenör för arbeten på den egna fastigheten. Det beror dels på att Siaab har samordningsansvar för alla entreprenörer inom området och dels på att ansvarsfrågorna kommer vara svårlösliga vid eventuella skador på vägar, staket och annat.

Vill du anlita en entreprenör innan Siaab är helt färdiga med sina arbeten med anläggande av VA-ledningar, återställande av vägar och staket måste du därför besiktiga de vägar som den egna entreprenören ska köra på och du är som beställare ansvarig för eventuella skador som entreprenören orsakar.

I god tid innan den entreprenör du anlitat påbörjar arbeten i Årsta Havsbad behöver du som fastighetsägare kontakta byggledare Joakim Fahlén med information om när transporter kommer att ske på vägarna.

Kontakta Joakim:
joakim.fahlen@infrakonsult.se
073-515 93 97, mån-fre mellan kl 8-16 

VA-anmälan

När din förbindelsepunkt är anlagd och Siaab har flyttat vidare sina maskiner från ditt närområde kan du skicka in en anmälan om att du vill utföra VA-arbeten på din fastighet. Anmälan ska skickas till bygglovsavdelningen tillsammans med en tomtkarta där du har ritat in var du tänker placera LTA-enheten. På kartan ska du även rita in ledningsdragningen och vilken dimension och material som ledningarna ska ha. Vi vill även att du ska ange om du ska installera en vattenmätare eller inte. Om du ska installera en vattenmätare vill vi att du ritar in placeringen av den också på kartan och beskriver var och hur den ska placeras.

Anmälan kan antingen skickas med post, e-post eller göras via bygglovavdelningens e-tjänst. Adresserna står på blanketten för anmälan.

Alla blanketter och en instruktion till hur du ska fylla i dem finns under Dokument och ritningar

Tidpunkt för anslutning och debitering av anläggningsavgift

Först när hela det kommunala ledningsnätet i Årsta Havsbad är utbyggt kommer fakturorna för anläggningsavgiften att skickas ut. Det innebär att alla boende kommer att debiteras samtidigt och därmed enligt samma taxa.

För att få ansluta till det kommunala nätet måste man ha uppfyllt vissa krav:

  • Anläggningsavgiften måste vara betald.
  • Installationen av LTA-enheten och kopplingen till förbindelsepunkten måste vara godkänd.
  • Intyg från behörig elektriker som har utfört de nödvändiga elarbetena för LTA-pumpen, larm och den grunda pumpens värmeslinga ska ha lämnats in till VA-avdelningen.

Observera att montering av backventiler och sammankoppling av de privata ledningarna till de kommunala inte får ske förrän det kommunala nätet har provtryckts och är redo att tas i drift. VA-avdelningen kommer att meddela när detta kan göras.

Tänk på att inte koppla bort din befintliga anläggning förrän du kan ta din nya anläggning i drift, det vill säga de tre punkterna i texten ovan måste vara uppfyllda!

Sprängningar och vibrationer

Inför sprängningsarbetena genomför Hansa konsult en utvändig besiktning av alla fastigheter och sätter upp vibrationsmätare på hus inom en radie av 50 m från sprängningsarbetena. I det brev som de skickar ut en vecka innan besiktningen till berörda fastighetsägare anger de tidpunkten då de kommer att finnas på plats för att göra besiktningen. Vill man ha en invändig besiktning måste man alltså vara på plats och släppa in besiktningsmannen på den i brevet angivna tidpunkten.

När sprängningarna görs kommer man i omkringliggande hus känna att det vibrerar. Detta är helt naturligt i hus som ligger på berg.

Sprängloggar och besiktningsprotokoll går att få ut från VA-avdelningen på begäran. Kontakta i så fall arstahavsbad@haninge.se

Vill du läsa mer om riskanalysen kan du gå in under din etapp och klicka på riskanalys.

Trasiga staket och liknande

Om ditt staket, infart eller annat fastighetsföremål har skadats under arbetets gång ber vi dig att kontakta kommunens byggledare Joakim Fahlén.

Kontakta Joakim:
joakim.fahlen@infrakonsult.se
073-515 93 97, mån-fre mellan kl 8-16

Joakim sammanställer allt som kommer in och sköter kontakterna med Siaab. Siaab har flera snickare som arbetar med reparationer men eftersom det är ett omfattande arbete kan det dröja innan ditt staket eller fastighetsföremål åtgärdas. Vi ber om förståelse för detta.

Markeringar

SIAAB sätter ut markeringar i området innan de börjar de gräva.

  • De orangea markeringarna visar var förbindelsepunkten kommer att placeras.
  • De blå markeringarna visar var tomtgränserna går.

Hitta en entreprenör

Många undrar hur de ska hitta en entreprenör. Fastighetsägareföreningen i Årsta Havsbad som är ansluten till Villaägarnas Riksförbund tipsar om tjänsten brabyggare.se. På brabyggare.se kan du hitta hantverkare och byggföretag och skicka förfrågningar till dessa. Brabyggare.se ägs av Villaägarnas Riksförbund.

Även Siaab har i decembernumret (2014) av Årsta Havsbladet rekommenderat tre olika entreprenörer. Deras annons finns på sidan 15. I Årsta Havsbladet kan du även hitta andra entreprenörer som annonserar. Nedan finner du en länk till decembernumret. Observera att dokumentet är 12 MB stort.

Årsta Havsbladet

LTA-enhetens placering

LTA-enheten behöver inte placeras vid förbindelsepunkten. LTA-enheten kan placeras var som helst på tomten där man kan ordna självfall till den från huset och där den är tillgänglig för driftpersonalen.

Från LTA-enheten till förbindelsepunkten trycks avloppsvattnet i en ledning vilket gör att avloppsledningen kan gå uppåt från LTA-enheten till förbindelsepunkten.

Bild på tomtmark i genomskärning med VA-ledningar från hus till gata.Bild på tomtmark i genomskärning med VA-ledningar från hus till gata.

Den grunda LTA-enheten kommer att tillåtas

Vi på Haninges VA-avdelning vet att många i Årsta Havsbad efterfrågar en grundare LTA-enhet och har därför beslutat att den kortare pumpmodellen från SKT ska tillåtas. Om man väljer att installera den kortare LTA-enheten ska man vara medveten om att den kräver eluppvärmning för att skydda pumpen mot frysning. Denna kostnad står fastighetsägaren själv för. Man måste också försäkra sig om att det går att få självfall på avloppsledningen från huset till LTA-enheten eftersom inloppet bara hamnar ca en halv meter under markytan. I och med att in- och utlopp till LTA-enheten hamnar grunt kommer dessutom alla ledningar till och från den att behöva frostskyddas med isolering och värmekabel. Den grundare LTA-enheten har dessutom en något mindre volym, vilket kommer göra att pumpen måste pumpa oftare än i den stora enheten.

När man vill beställa sin LTA-enhet kommer man att kunna ange på beställningsformuläret vilken typ man vill ha.

Flyttar av förbindelsepunkter

Svarstiden för att flytta förbindelsepunkten gick ut i januari 2015 och inga fler ändringar kommer att göras. Innan förbindelsepunkten anläggs mäter Siaab ut var den ska placeras och markerar med hjälp av en orange pinne var de kommunala ledningarna ska sluta vid din tomtgräns. Ibland sätts pinnen upp vid ett träd eller annat hinder och då kommer Siaab att gräva 1-2 m vid sidan om hindret. Det är bara om den orangea pinnen står helt fel enligt vad du som fastighetsägare har önskat som du kan begära att få pinnen flyttad.

Kontakta då:
Linn Holegård

arstahavsbad@haninge.se eller 08-606 82 06

Har min ändring godkänts?
Ja, om du inte har blivit kontaktad av VA-avdelningen så har din önskan om flytt av förbindelsepunkten godkänts. Eftersom mängden med inkomna ändringar var så stor har VA-avdelningen inte kontaktat fastighetsägare om ändringen kunde godkännas.

Kommer någonting sticka upp vid min tomtgräns?
Nej. Siaab kommer att lägga vatten- och avloppsledningar hela vägen fram till din tomtgräns. Den orangea pinnen markerar var ledningarna kommer att sluta. Ledningarna kommer att ligga ca 1 m under markytan. När du drar ledningar på din egen tomt ska dina ledningar anslutas till de kommunala vid tomtgränsen. Ingenting kommer att sticka upp vid din tomtgräns när du väl har anslutit dina ledningar till de kommunala ledningarna eftersom att alla ledningar kommer att vara nedgrävda.

Avstängningsventilerna för vatten och avlopp placeras i gatan, 5 cm under ytan och kommer inte heller att märkas av. Vid eventuell på- eller avstängning av ventilerna kommer inte marken på din fastighet att beröras.

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet

Under 2014 tas de första spadtagen för att ansluta fastigheterna i Årsta Havsbad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Utbyggnaden kommer att delas in i fyra etapper. Innan varje etapp startar så kommer det att skickas ut brev till fastighetsägare med förslag till placering av förbindelsepunkt. Detta förslag går att ge synpunkter på och kan sedan skickas tillbaka till Haninge kommun. Vi kommer också att erbjuda rådgivning om anslutningspunkt på plats i Årsta havsbad. Det kommer även att anordnas och kallas till möten inför byggstart till varje etapp där vi går igenom en mer detaljerad tidplan, LTA-teknik, avgifter och information från byggentreprenaden.

Det arbete som du som fastighetsägare kommer att behöva göra på din tomt kommer att kunna starta först efter det att kommunens arbete i deletappen är klart. Detta för att underlätta framkomligheten på de smala vägarna.

Etappkarta över Årsta havsbad.Foto: Hans Kristiansson

Etappkarta över Årsta havsbad.

Senast uppdaterad: 16 februari 2016