Riskanalys för sprängning och vibrationer

Haninge kommun har gett Hansa konsult i uppdrag att ta fram riskanalyser för bergssprängning i de fyra olika etapperna. Hansa konsult har definierat riskområden på minst 50 och maximalt 100 meter från vibrationsalstrande verksamhet.

Vibrationsmätare kommer sättas upp på alla fastigheter inom riskområdet. Maxvärden för vibrationsvärden som får uppstå är upprättade enligt Svensk Standard. De är beräknade så att det inte ska kunna uppstå vibrationsskador på fastigheten så länge maxvärdena inte överskrids

En syneförrättning (besiktning) kommer att utföras före och efter sprängningar. Alla fastighetsägare kommer att erbjudas hel besiktning, det vill säga både invändig och utvändig. Detta erbjudande skickas med brev. Om inte fastighetsägare bereder besiktningsman tillträde för invändig besiktning, kommer utvändig besiktning av fasader att ske.

För de fastigheter som har en skorsten så kommer en provtryckning att ske av de murade rökkanaler som är i drift. Provtryckning görs före och efter sprängning.

Bergsprängaren kommer att ansvara för eventuella kastskador och vibrationsskador som kan komma att uppstå.

Om det uppkommer skador trots att vibrationsgränsvärdena inte överskridits kommer dessa skador att utredas av Hansa konsult.

VA kräver av entreprenör att man ska ha försäkring för eventuella skador.

För enskilda fastighetsägare och dess entreprenader så har fastighetsägaren ansvar som huvudman och den anlitade entreprenören står för försäkring för sprängning och besiktning.

Sprängloggar och besiktningsprotokoll går att få ut från VA-avdelningen på begäran.

Kontakta arstahavsbad@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 oktober 2015