Frågor och svar om vatten

Allmänna frågor

Anlägger kommunen vatten- och avloppsledningar ända fram till mitt hus?
Vad är en förbindelsepunkt?
Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?
När kan jag bli ansluten?
Vad får jag ha för avloppslösning fram till dess att jag kan ansluta till det kommunala nätet?
Vad gör jag med de gamla vattenledningarna på min tomt?
Jag har en dubbeltomt, vad gäller?
Min tomt är obebyggd, kan jag vänta med att ansluta?
Var vänder jag mig för provtagning och analys av vattnet i min egen brunn?
Kommer sommarvattnet vara igång under byggtiden?
Kommer vägarna vara avspärrade under byggtiden?
Vad gäller för de fastighetsägare som idag inte har indraget vatten i huset?
Vad blir kostnaden för VA om man bara har tappkran på tomten?

Mitt staket har gått sönder, kan jag få ersättning?

Jag har fått en skada på min fastighet, vem ska jag kontakta?

Frågor om LTA

Kommer den grunda pumpenheten att tillåtas?
Vilket underhåll kräver LTA-enheten och vad krävs av mig som fastighetsägare?
Vilka alternativ finns om jag vill stänga av strömmen till bostadshuset under vintern?
Kan jag under hösten och vintern stänga av strömmen till LTA-enheten?
Kan jag stänga av strömmen till värmekabeln i isolerlådan?
Vad får jag spola ner i avloppet?
Var ligger ansvarsgränsen mellan kommunens och mina ledningar?
Vart ringer jag om det blir fel på min LTA-enhet?

Frågor om bygglov

När kan jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?
Vad kostar ett bygglov?
Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?
När ska jag betala anläggningsavgiften?
Vad ska jag betala för mitt vatten- och avloppsabonnemang?
Vad innebär kommunalt VA-lån?


Anlägger kommunen vatten- och avloppsledningar ända fram till mitt hus?
Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du för att gräva in ledningar till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför tomtgränsen.

Vad är en förbindelsepunkt?
Det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför tomtgränsen.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?
Samtliga fastigheter i Årsta havsbad bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till det kommunala avloppsnätet. De fastigheter som har en egen dricksvattenbrunn och genom vattenprover kan visa att vattenkvaliteten är bra behöver inte ansluta till de kommunala vattenledningarna. Ska du bara ha en tappkran på tomten från din brunn och inte dra in vatten i huset behöver du inte lämna in några vattenprover.

Läs mer om analys och provtagning på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

När kan jag bli ansluten?
Anslutning till kommunalt VA kan ske när hela det kommunala ledningsnätet är utbyggt och godkänt och ledningar på din tomt är utbyggda, besiktigade och anslutna till kommunens ledningar. Anläggningsavgiften ska också vara betald.

Vad får jag ha för avloppslösning fram till dess att jag kan ansluta till det kommunala nätet?
Fram till att anslutningen till det kommunala nätet görs har man kvar den lösningen som finns idag.

Vad gör jag med de gamla vattenledningarna på min tomt?
Det finns inga krav på att de ska tas bort. Du som fastighetsägare väljer själv hur du vill göra.

Jag har en dubbeltomt, vad gäller?
För så kallade dubbeltomter (samma ägare till två fastigheter, men som nyttjas som en) tas anläggningsavgift ut som för en fastighet. Om fastigheterna senare används som separata fastigheter, kommer tillkommande anläggningsavgifter att tas ut enligt då gällande taxa.

Min tomt är obebyggd, kan jag vänta med att ansluta?
Ja, för fastigheter som räknas som obebyggda finns möjligheten att avvakta med betalning i upp till fyra år. Anslutning sker enligt då gällande taxa.

Kommer sommarvattnet vara igång under byggtiden?
Ja, sommarvattennätet kommer att vara i drift under byggtiden.

Kommer vägarna vara avspärrade under byggtiden?
I den första etappen kommer huvudledningar att dras längs med Årsta havsbadsvägen. Framkomligheten längs med vägen kommer att vara begränsad medan arbetet pågår, men arbetet beräknas vara klart under hösten 2014 med avbrott över sommaren.

I etapp 2, 3 och 4, när ledningar ska anläggas i samfällighetens vägar kommer framkomligheten vara begränsad. Vi kommer att informera om vilka vägar det gäller och när, på webbplatsen i nyhetsbrev och på anslagstavlan på informationsboden. Det kommer att anordnas så att utryckningsfordon kan ta sig fram.

Var lämnar jag mina vattenprover för analys?
Inlämning för laboratoriet ALcontrol är receptionen i Haninges kommunhus.

Du som fastighetsägare går in på www.brunnsvatten.se och gör din beställning. Flaskor skickas då hem till din adress. På hemsidan finns också information om priser m.m. ALcontrol hämtar prover följande på tisdagar cirka kl 12 i Haninge.

Provet bör tas samma dag som det inlämnas och mikrobiologiskt prov bör förvaras kylt, se även mer detaljerad information på ALcontrols hemsida. Vid frågor kontakta SMOHF eller ring ALcontrol AB kundtjänst 013-254991.

Vad gäller för de fastighetsägare som idag inte har indraget vatten i huset?
Fritidsfastigheter där vatten (och därmed avlopp) inte är indraget i huset behöver inte ansluta till kommunens avloppsnät.

Om fastigheten inte har indraget vatten kan vi inte kräva att ni ska ha ett avlopp eftersom den mängd avloppsvatten som uppstår när man enbart har en tappkran ute på tomten är liten. Fastigheter som har den typen av lösning sprider också ofta sitt disk- och tvättvatten på växterna som bevattning, vilket innebär att det inte blir ett punktutsläpp som det blir om du har indraget vatten med utlopp.

Det förutsätts dock att man har en toalettlösning som är godkänd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF.

Anledningen till att kraven på en fungerande avloppslösning blir större om fastigheten har indraget vatten är att det ofta innebär en standardhöjning, vilket i de flesta fall innebär att man nyttjar sin fastighet annorlunda och då i de flesta fall ökar sitt användande av vatten och därmed ökat spillvatten från badrum, disk och tvätt.

Vad blir kostnaden för VA om man bara har tappkran på tomten?
Om du som fastighetsägare väljer att bara dra ledningar från förbindelsepunkten till en tappkran på tomten betalar du en något lägre anläggningsavgift än om du drar in vatten i huset. Anledningen till detta är att du inte kommer att betala för hela den parameter i anläggningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift, eftersom en fastighet utan indraget vatten och avlopp inte räknas som en fungerande bostadsenhet.

Om man i framtiden vill ansluta sig helt till kommunalt vatten och avlopp betalas resterande del av avgiften enligt då gällande taxa.

Du kommer dock att behöva betala för avloppanslutningen även om denna inte kommer att användas. Det beror på att Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) säger att alla fastigheter ska betala anläggningsavgift för avloppsvatten avsett om man ansluter eller inte.

Utöver den kommunala avgiften tillkommer även kostnader för arbeten på den egna tomten.

Mitt staket har gått sönder, kan jag få ersättning?

Vi startar återställningen av trasiga staket samt av vägar, diken mm. Så fort vi är färdiga i ett delområde. Första området blir område A.

Anmäl trasiga staket orsakade av SIAAB eller Haninge kommun till:
Joakim Fahlén
Byggledare
joakim.fahlen@infrakonsult.se

Jag har fått en skada på min fastighet, vem ska jag kontakta?

Har du en skada på din fastighet som inte gäller staket, tomtpinnar eller mindre städning, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget får senare regressa kommunen eller SIAAB för kostnaderna.

Observera att staket, buskar och annat som har stått i vägen för frischakten inte kommer att ersättas. Detta har tillexempel informerats om i frischaktsavtalet som du fick hemskickat tillsammans med förslag på förbindelsepunkt.


Frågor om LTA

Kommer den grunda pumpenheten att tillåtas?
Ja, det kommer den. Om man väljer att installera den kortare pumpenheten ska man vara medveten om att den kräver eluppvärmning för att skydda pumpen mot frost. Denna kostnad står fastighetsägaren själv för. Man måste också försäkra sig om att det går att få självfall på avloppsledningen från huset till LTA-enheten eftersom inloppet bara hamnar ca en halv meter under markytan. I och med att in- och utlopp till pumpenheten hamnar grunt kommer dessutom alla ledningar till och från den att behöva frostskyddas med isolering och värmekabel. Den grundare pumpenheten har dessutom en något mindre volym, vilket kommer göra att pumpen måste pumpa oftare än i den stora enheten.

Vilket underhåll kräver LTA-enheten och vad krävs av mig som fastighetsägare?
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av LTA-enheten. Viktigt att tänka på är att LTA-enheten inte får vara överbyggd och att området (cirka 1,5 meter) runt omkring pumpen är fri från föremål så att kommunen lätt kan utföra arbeten på pumpenheten om det behövs.

Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Samt om ledningarna fryser för att de exempelvis inte är ordentligt isolerade.

Vilka alternativ finns om jag vill stänga av strömmen till bostadshuset under vintern?
Om man under höst och vinterhalvåret vill stänga av strömmen till bostadshuset finns följande alternativ.

För att undvika att vattenmätaren fryser sönder kan kommunen, mot en avgift, ta ner vattenmätaren på hösten och sätta upp den igen på våren. Det förutsätter dock att man i utbyggnadsskedet har gjort förberedelser som möjliggör en urtappning av vattensystemet samt tömmer eller frostskyddar spillvatteninstallationernas vattenlås med en miljövänlig vätska.
Ett annat alternativ är att fastighetsägaren på egen bekostnad anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Man måste dock beakta frysrisken.
Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 200 m3/år och fritidsboende 100 m3/år.

LTA-enheten behöver elförsörjning året runt. Kostnaden för att ha elförsörjningen igång för en permanentboende beräknas till 100kr/år.

Kan jag under hösten och vintern stänga av strömmen till LTA-enheten?
Nej, det finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Detta kan leda till översvämning om man stänger av elförsörjningen. Om det skulle ske får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna.

Kan jag stänga av strömmen till värmekabeln i isolerlådan?
Man ska inte stänga av elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. Är ledningen då förlagd i en isolerlåda, där värmekabeln inte är på, finns det en risk vid kalla vintrar att ledningen fryser. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills pumpen går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren få betala.

Vad får jag spola ner i avloppet?
Spola bara ner vanligt avloppsvatten från kök, bad och tvätt. Var noga med att inte spola ner:

Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc.
Fettet i stekpannan ska torkas bort med papper och slängas i papperskorgen innan stekpannan diskas, precis som man gör i självfallssystem.

Var ligger ansvarsgränsen mellan kommunens och mina ledningar?
I Årsta havsbad kommer kommunen vara huvudman för dricksvatten- och spillvattenförsörjningen. Det betyder att kommunen ansvarar för anläggande, drift, underhåll och förnyelse för ledningarna fram till förbindelsepunkten. Denna punkt är gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar, normalt en halvmeter utanför tomtgränsen.

Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av LTA-enheten och vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för allt arbete inom din egen tomtgräns. När LTA-enheten är installerad och klar är du ansvarig för att hålla den med ström så att ledningarna inte fryser sönder på vintern.

Vart ringer jag om det blir fel på min LTA-enhet?
Ring VA-jouren på telefonnummer 08-741 28 97


Frågor om bygglov

När kan jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?
Detaljplanen för Årsta havsbad har så kallad förskjuten genomförandetid på två år. Det innebär att fastighetsägare kan få bygglov först två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansökan om bygglov i Årsta havsbad kan göras först den 20 mars 2015. Anledningen till det är att underlätta framkomligheten vid utbyggnaden av VA på de trånga vägarna i Årsta havsbad.

En anmälan om att VA-arbeten ska utföras på fastigheten kan skickas in efter det att din förbindelsepunkt har upprättats och SIAAB är färdiga med sina ledningsarbeten i ditt närområde.

Vad kostar ett bygglov?
Kommunfullmäktige beslutar om taxan som ligger till grund för avgifter för bygglov och andra ärenden i samband med planering och byggande. Taxan uppdateras årligen.

Läs mer om kostnader för bygglov

Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?
Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster ska fastighetsägare betala avgiften för anslutning till det kommunala avloppsnätet även om fastigheten inte ansluter. Fastigheter som inte drar in vatten i huset debiteras en lägre anläggningsavgift. Resterande del betalas först när man drar in vattnet, enligt då gällande taxa.

Se kostnadsexempel

När ska jag betala anläggningsavgiften?
Du kommer att få en faktura på anläggningsavgiften först när hela det kommunala ledningsnätet i Årsta Havsbad är utbyggt. Detta innebär att alla boende kommer att debiteras samtidigt och därmed enligt samma taxa.

När ska jag betala för mitt vatten- och avloppsabonnemang?
Den så kallade brukningsavgiften tas ut från och med den dag du ansluter dina ledningar till kommunens nät. Betalning sker sex gånger/år.

Läs mer om avgifter för vatten och avlopp

Vad innebär kommunalt VA-lån?
Det kommunala lånet är en form av avbetalningsplan på max 10 år. Räntan är just nu referensräntan +2% alltså 2% (referensräntan sattes till 0,00 1 januari 2015).

Om du har frågor angående VA-lånet eller vill ha hjälp med en avbetalningsplan kan du kontakta: 
Carina Barfoth
ekonom
08-606 81 52
carina.barfoth@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020