Det nya avloppssystemet

Vatten- och avloppsnätet i Årsta havsbad kommer bli ett LTA-system. Här kan du läsa mer om hur systemet fungerar och vad som krävs av dig som fastighetsägare.

Vad innebär LTA?

LTA står för Lätt Tryck Avlopp och är ett system som lämpar sig särskilt bra i Årsta havsbad där husen ligger tätt och marken bergig och kuperad. En av anledningarna är att ledningarna läggs grunt och att det därav kommer att krävas förhållandevis lite sprängning när de förläggs.

LTA-enheten på din fastighet

Varje fastighet kommer att ha en egen LTA-enhet som består av en behållare som grävs ner på tomten, i den placeras senare en pump. Med LTA-enheten följer även en liten elcentral och larm. Larmet består dels av en röd lampa som placeras utomhus väl synligt från väg samt ett ljudlarm med lysdiod som placeras i huset. El-centralen placeras i locket på LTA-enheten.

Avloppsledningen läggs i självfall från huset till LTA-enhetens inlopp. Den avloppsledning som sedan går ut från LTA-enheten behöver inte ha någon viss lutning eftersom vattnet pumpas fram till kommunens ledningar.

LTA-pump. Illustratör Mario Salutskij
LTA-pump. Illustratör Mario Salutskij

Två LPS-enheter från Skandinavisk Kommunalteknik

LTA-enheterna i Årsta Havsbad blir av fabrikatet LPS från Skandinavisk Kommunalteknik. Haninge kommun har erfarenhet av LPS-enheter sedan i början av 90-talet då Dalarö byggdes ut. Totalt finns det ca 500 enheter installerade i Haninge.

Den aktuella enheten i Årsta havsbad är LPS2000E. För de fastigheter som har ytligt berg på tomten och är i behov av en grundare pumpenhet finns även LPS2000EIV som anläggs närmare markytan och värms upp av en värmeslinga. Med den grundare LTA-enheten måste fastighetsägaren tänka på risken att LTA-enheten och ledningarna kan skadas av kyla och frysning.

Om man väljer att installera den grunda pumpenheten ska man vara medveten om att den kräver eluppvärmning för att skydda pumpen mot frost. Denna kostnad står fastighetsägaren själv för. Man måste också försäkra sig om att det går att få självfall på avloppsledningen från huset till LTA-enheten eftersom inloppet bara hamnar ca 0,5 meter under markytan. I och med att in- och utlopp till pumpenheten hamnar grunt kommer dessutom alla ledningar till och från den att behöva frostskyddas med isolering och värmekabel. Den grundare pumpenheten har dessutom en något mindre volym, vilket kommer göra att pumpen måste pumpa oftare än i den stora enheten.

För mer information om LTA-enheten besök gärna Skandinavisk kommunaltekniks hemsida.

Skandinavisk kommunaltekniks webbplats
Information om LLPS2000E
Information om LPS2000EIV

Skötsel av LTA-enheten

Strömtillförsel

Har du som fastighetsägare valt att lägga dina ledningar nära markytan i en eluppvärmd isoleringslåda är det viktigt att du inte stänger av strömmen under vinterhalvåret eftersom det då finns risk att ledningarna fryser .

LTA-enheten behöver elförsörjning året runt. Kostnaden för att ha elförsörjningen igång för en permanentboende beräknas till 100kr/år.

Om LTA-enheten skadas på grund av att strömmen är avstängd får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna.

Vad händer vid strömavbrott?

Om det blir ett strömavbrott i området så kommer vattendistributionen att fungera som normalt.

Eftersom LTA-enheten inte kommer att ha någon elförsörjning vid strömavbrott bör man tänka på att inte släppa ut så mycket spillvatten (t.ex. tömma ett badkar).

Man kan också, om man vill, installera en magnetventil på sin vattenledning. Vid ett avbrott i elförsörjningen stänger ventilen vattenleveransen till fastigheten och öppnar igen när strömmen kommer tillbaka.

Endast avloppsvatten i avloppet

Spola bara ner vanligt avloppsvatten från kök, bad och tvätt. Var noga med att inte spola ner:

  • Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger, kattsand etc.
  • Fettet i stekpannan, torka bort det med papper och släng det i papperskorgen innan stekpannan diskas.

Drift och underhåll

Kommunen ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av LTA-enheten. Viktigt att tänka på är att LTA-enheten inte får vara överbyggd och att området (cirka 1,5 meter) runt omkring enheten är fri från föremål så att kommunen lätt kan utföra arbeten på LTA-enheten om det behövs.

Skador på LTA-enheten

Fastighetsägare blir ersättningsskyldig för utryckning och reparation om:

  • Om det blir stopp i avloppspumpen av sådant som inte hör hemma i ett avlopp.
  • Om larmet inte fungerar
  • Skador uppstår om vatten släpps ut i avloppssystemet efter larmet gått eller vid strömavbrott.
  • LTA-enheten fryser sönder.

Om larmet går

Ring VA-jouren på telefonnummer 08-741 28 97

Senast uppdaterad: 22 februari 2016