Bygglov och VA-anmälan

Här kan du läsa om vad som i stora drag gäller ansökan om bygg-, mark- och rivningslov samt anmälan. Har du specifika frågor om din fastighet ska du kontakta Bygglovscenter.

Foto: Mostphotos

Detaljplanen för Årsta havsbad vann laga kraft den 20 mars 2013. Detaljplanen för Årsta havsbad har en fördröjd genomförandetid på två år, det innebär att ansökan om bygg-, mark- och rivningslov kommer att börja beviljas från och med den 20 mars 2015.

Anledningen till den fördröjda genomförandetiden är att kommunen ska ha möjlighet att bygga ut så mycket som möjligt av det kommunala vatten och avloppsnätet innan fastighetsägarnas arbete på tomtmark påbörjas. En annan anledning är att underlätta framkomligheten på de smala vägarna i Årsta havsbad.

Anmälan

Om du som fastighetsägare inte ska bygga om huset utan bara utföra VA-arbeten, exempelvis gräva ner ledningar och installera LTA-enhet räcker det med att du gör en anmälan. Den ska innehålla en kartbild med LTA-enhetens placering utritad och ledningsdragningen samt vilka material och dimensioner ledningarna ska ha. Förklara eller rita också var eventuell vattenmätare ska placeras. Som kartunderlag kan kartan som VA-avdelningen skickade ut med förslag på förbindelsepunktens placering användas. Anmälan ska också innehålla en blankett där du talar om ifall du ska installera en vattenmätare och hur du i så fall ska göra det. Till höger på sidan under rubriken länkar finns blanketten för anmälan att fylla i och skriva ut.

När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet med tanke på den dåliga framkomligheten i området. Kom också ihåg att besiktiga de vägar som din entreprenör ska köra på för att undvika konflikter om vem som är ansvarig för eventuella skador på vägar, staket och liknande.

Anmälan ska göras därför att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. VA-avdelningen som handlägger anmälan tittar bland annat på LTA-enhetens placering på tomten för att säkerställa tillgänglighet för service och en god arbetsmiljö.

När man gör en anmälan tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan. Enligt 2015 års taxa är avgiften för en anmälan som gäller för småhus (en- och tvåbostadshus) 1630 kr.

Detaljplanen över Årsta havsbad

Här kan du se detaljplanen för Årsta havsbad och läsa om vilka regler som gäller enligt den nya planen.

Detaljplan för Årsta havsbad

Planbestämmelser för Årsta havsbad

Under informationsrutan i detaljplanen står det att "När utbyggnad av vatten och avlopp påbörjats ska bygglov kunna medges som mindre avvikelse från planens bestämmelse angående genomförandetid om detta bedöms lämpligt".

Kommunens VA-avdelning bedömer att det tillsvidare inte är lämpligt att bevilja bygglov för ny- och tillbyggnad av huvud- och komplementbyggnad inom planområdet. Anledningen är att underlätta framkomligheten för både entreprenörer och boende på de smala vägarna i Årsta havsbad.

Kostnader

Kostnadsexempel på några av de vanligaste åtgärderna

ROT-avdrag, läs mer om det på skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad: 6 mars 2019