Avgifter för VA-anslutning i Årsta havsbad

VA-verksamheten i Haninge är helt avgiftsfinansierad, det vill säga skild från den skattefinansierade delen. Här kan du läsa om avgiften för anslutning till det kommunala nätet.

Anläggningsavgift för koppling till VA-nätet

Du betalar en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften är utformad så att den ska täcka kostnaden för utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet.

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster ska fastighetsägare betala avgiften för anslutning till det kommunala avloppsnätet även om fastigheten inte ansluter.

Du kommer att få en faktura på anläggningsavgiften när du får vatten fram till din förbindelsepunkt.

Installationsbidrag

Det finns i dagsläget ett installationsbidrag för LTA-pumpenheten.
Installationsbidraget på 14 625 kr betalas ut när installationen av LTA-enheten är godkänd och anläggningsavgiften är betald.

Kostnader för att gräva ner ledningar på egen tomt

Det är svårt att säga någon ungefärlig prisnivå för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. Prisnivån beror på vad du väljer att bygga, årstid, (bygg)konjunktur, markförhållanden, egen arbetsinsats mm.

Finansiering via banklån

Kontakta din bank för rådgivning om banklån för anläggningsavgift och övriga utgifter. Kommunen kan även ställa upp med ett 10-årigt lån för anläggningsavgiften. Tänk på att detta lån bara gäller anläggningsavgiften och inte de kostnader som till exempel ledningsutbyggnad och entreprenör medför.

Låneärenden kan bara påbörjas när du har fått fakturan på anläggningsavgiften. Då kan du ta kontakt med Carina Barfoth för att diskutera ditt specifika lån och avbetalningsplan.

Carina Barfoth
carina.barfoth@haninge.se
08-606 81 52


Kostnadsexempel

Exemplen visar vad det kostar att ansluta till kommunens vatten- och avloppsledningar.
Kostnaderna är enligt 2016 års taxa och inkluderar moms.

  • Eftersom det inte finns dagvatten i området betalas inte full avgift.
  • Det går att behålla sin egen brunn för dricksvatten, om vattnet har bra kvalitet.
  • Om man har vatten (enskilt eller kommunalt) indraget i huset måste man installera en LTA-enhet för hantering av spillvatten.
  • Om du väljer att ha tappkran utomhus med kommunalt vatten kommer du ändå att behöva betala för spillvattentjänsten. Anläggningsavgiften för spillvatten ska enligt praxis alltid debiteras.
  • Om du har en tomt som är större än 2 898 m2 så sker en viss reduktion på anläggningsavgiften.


Brukningsavgift för vatten och avlopp

När du är ansluten till kommunens vattenledningsnät kommer du att betala en brukningsavgift för det vatten som ditt hushåll använder. Avgiften betalas sex gånger per år och är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på den mängd vatten som hushållet förbrukar.

För att kunna mäta hur mycket vatten som förbrukas ska man ha en vattenmätare installerad. Fritidsboende kan välja att ha ett "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år för 100 m³ per år.

Läs mer om avgifter och hur du läser av din vattenmätare

Senast uppdaterad: 5 december 2016