Anslutning, steg-för-steg

För att tydliggöra hur ansvarsfördelningen ser ut för grävarbeten och installation av LTA-systemet har vi här delat upp arbetet steg för steg.

Foto: Mostphotos

Så gör du en anmälan sammanfattning

  1. Fyll i fyra blanketter och skicka in till vatten@haninge.se
  2. Du får ett startbesked tillsammans med en beställningsblankett av en LTA-enhet hemskickat på posten. Läs om de två olika LTA-enheterna nedan.

3. Din entreprenör utför arbetet på tomten, fyll i checklistan som levereras tillsammans med LTA-enheten.

4. När arbetet i ditt område är klart postar vi information hem till dig, att det är okej att koppla ihop ledningarna med kommunens. I samma brev postar vi fakturan för anslutningsavgiften. När du har fått brevet kan du skicka in checklistan till oss.

5. Vänta på att driftpersonal kontaktar dig för att boka en dag då du kan få vatten inkopplat.

För mer utförlig information se texten nedan.

(Uppdaterat 2016-08-22)

Kommunens arbete i fem steg

 

Så gör du en anmälan

1. Informationsmöte (har redan varit)

Ett par månader innan varje etappstart kommer de fastighetsägare som har sina hus inom den aktuella etappen bjudas in till ett informationsmöte. På informationsmötet kommer ni att få mer detaljerad information om bland annat tidplaner, anslutning, kostnader, tekniska lösningar.

2. Förslag på förbindelsepunkt (har redan skickats)

Från kommunens ledningar grävs en mindre ledning ned mot tomtgränsen till en förbindelsepunkt. Denna punkt kommer att ligga cirka en halvmeter utanför varje tomtgräns. Inför mötet kommer vi att skicka en ritning till dig med förslag på var förbindelsepunkten kommer att placeras. I utskicket kommer du ges möjlighet att ha synpunkter på förbindelsepunktens placering. Rådgivning kommer också att erbjudas.

3. Frischaktsavtal (har redan skickats)

Om det finns berg där förbindelsepunkten ska anläggas kommer kommunen spränga bort berget 1,5-2 m in på tomten. Sprängningen kommer dels att minska kostnaden för er som fastighetsägare, och dels minska risken för att kommunens ledningar skadas när arbetet på din tomt utförs. Kommunen kommer därför att teckna ett frischaktsavtal med alla fastighetsägare.

4. Skicka in blanketten (svarstiden har gått ut)

Blankett med svar på om ni godkänner kommunens förslag på placering av förbindelsepunkten, alternativt ett eget förslag på placering. Godkännande av frischaktsavtalet samt kontaktuppgifter till dig som fastighetsägare ska vara oss tillhanda inom 3 veckor från det att ni mottagit blanketten.

5. Kommunen påbörjar anläggningsarbetet

Kommunens arbete påbörjas med preliminär start i årsskiftet 2012/2013 längs med Årsta havsbadsvägen. Arbetet kommer sedan att ske enligt etappindelning och tidplan.

Fastighetsägarens arbete på tomtmark i sju steg

 

Så gör du en anmälan

Som fastighetsägare ansvarar du för att allt arbete på din tomt, det vill säga gräva ner ledningar för både vatten och avlopp, gräva ner LTA-enheten och förbereda för placering av vattenmätare.

Anmälan

Efter att förbindelsepunkten har anlagts och entreprenören är klar i området omkring din fastighet kan du som fastighetsägare ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov alternativt göra en anmälan hos Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning.

Om du bara ska installera eller ändra på dina anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i huset eller på tomten räcker det med att göra en anmälan. Klicka på länken nedan för att se blanketterna som ska skickas in tillsammans med din anmälan.

När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet med tanke på den dåliga framkomligheten i området. Kom också ihåg att besiktiga de vägar som din entreprenör ska köra på för att undvika konflikter om vem som är ansvarig för eventuella skador på vägar, staket och liknande.

Mer information om detta och blanketter för anmälan finns under dokument och ritningar

Anmälan ska göras därför att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. VA-avdelningen som handlägger anmälan tittar bland annat på LTA-enhetens placering på tomten för att säkerställa tillgänglighet för service och en god arbetsmiljö. När man gör en anmälan tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan. Enligt 2016 års taxa är avgiften för en anmälan som gäller för småhus (en- och tvåbostadshus) 1630 kr.

Om du ska göra mer omfattande arbeten på huset kan du behöva ansöka om bygglov

Du kan även kontakta Plan och byggcenter, om du har specifika frågor angående din fastighet.

Kontakt med entreprenör

De initiala kontakterna med en eller flera entreprenörer väljer du själv när du tar. Du kanske till exempel behöver ta hjälp av en entreprenör för att kunna redovisa i anmälan hur du tänkt dig dra ledningarna och vilka material och dimensioner de ska ha.

Många undrar hur de ska hitta en entreprenör. Fastighetsägareföreningen i Årsta Havsbad som är ansluten till Villaägarnas Riksförbund tipsar om tjänsten brabyggare.se. På brabyggare.se kan du hitta hantverkare och byggföretag och skicka förfrågningar till dessa. 

brabyggare.se

Förberedelse för installation av vattenmätare

Som fastighetsägare ska du också kontakta en rörmokare som kan hjälpa dig att iordningställa en plats för en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt utrymme i bostadshuset, förråd eller garage. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkomlig för mätarbyten och avläsning. Om det finns möjlighet, placera vattenmätaren i ståhöjd för att underlätta arbetet vid denna.

Själva vattenmätaren installeras av kommunen när arbetet är klart och godkänt.

Det finns också en möjlighet att fastighetsägaren (på egen bekostnad) anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Man måste dock beakta frysrisken.

Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang om man är fritidsboende. Ett vattenmätarlöst abonnemang innebär att hushållet betalar en fast summa för 100 m3 vatten varje år.

Läs mer om vattenmätare

Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. Om du väljer att behålla egen brunn får vattnet ej kopplas in i huset och belasta avloppsnätet. Det går bra att behålla en utkastare på utsidan av huset och använda vattnet till exempelvis bevattning.

Beställa LTA-enhet

Som fastighetsägare ska du beställa LTA-enhet av kommunen. Det finns två olika modeller av LTA-enheten en grundare och en djupare. Om man väljer att installera den grunda LTA-enheten ska man vara medveten om att den kräver eluppvärmning för att skydda pumpen mot frost. Denna kostnad står fastighetsägaren själv för.

Vi postar en beställningsblankett hem till dig på posten tillsammans med ditt startbesked.

Valmöjligheter vid nedgrävning av ledningar på tomtmark

Eftersom alla tomter ser olika ut finns flera lösningar på hur ledningarna kan grävas ned. Rådgör med din entreprenör vad som passar bäst på din tomt.

  • Ledningarna kan placeras nära markytan, då krävs att ledningarna läggs i en eluppvärmd isolerlåda för att inte riskera att ledningarna fryser under vinterhalvåret.
  • Ledningarna grävs ner på ett "mellandjup" då krävs endast isolering.
  • Ledningarna grävs ner på ett frostfritt djup då krävs varken isolering eller värme.

Vi vill från kommunens sida rekommendera att du som fastighetsägare gräver ner ledningar för både vatten och avlopp även om du inte kommer att ansluta till det kommunala vattenledningsnätet. Detta för att det är tidsbesparande och för att det är ekonomiskt fördelaktigt om du senare vill eller behöver anslutas till dricksvattennätet.

Godkännande av ledningar och LTA-enhet

För att säkerställa att VA-arbetena på fastigheterna utförs korrekt ska egenkontroll göras i form av en färdiganmälan. Färdiganmälan ska innehålla:

  • En ifylld "checklista". (Checklistan levereras tillsammans med LTA-enheten).
  • Fotografier som visar röranslutningarna till LTA-enheten och återfyllningen kring den.
  • Fotografier som visar backventilens placering i tomtgräns med pilen pekandes uppåt och utåt från fastigheten.
  • Ett intyg från behörig elektriker avseende elanslutning av LTA-enheten.

Färdiganmälan skickas in till VA-avdelningen när allt arbete är färdigt och anläggningsavgiften är betald.

VIKTIGT! Anslutning mot de kommunala ledningarna, med backventil i tomtgräns på avloppsledningen, får inte göras förrän hela systemet är taget i bruk.

Anläggningsavgift

När hela VA-systemet är utbyggt kommer anläggningsavgiften att debiteras. Först skickas ett faktureringsunderlag ut som VA-avdelningen vill att du som fastighetsägare kontrollerar att det stämmer. Om det stämmer ska faktureringsunderlaget skrivas under och skickas tillbaka till VA-avdelningen. Om det inte stämmer bör du kontakta VA-avdelningens kundservice så fort som möjligt. Därefter skickas den faktiska fakturan som kommer att ha 30 dagars betalningstid.

Påkoppling

När arbetet på din tomt är godkänt kommer kommunens kontrollant till dig och installerar pumpen i LTA-enheten, installerar vattenmätaren och kopplar på din fastighet till det kommunala nätet.

Senast uppdaterad: 6 mars 2019