Anslutning till kommunalt VA

Här kan du läsa om de miljö- och hälsoaspekter som enligt miljölagstiftningen ligger bakom beslutet att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Årsta havsbad.

Kommunalt VA för miljö och hälsa

Fastigheterna i Årsta havsbad får idag sitt vatten från enskilda eller gemensamma brunnar. Vattnet i brunnarna kommer till stor del från samma grundvattenmagasin. När många enskilda brunnar i kustområden hämtar vatten från samma magasin är risken för saltvatteninträngning stor.

Saltvatteninträngning kan ske när uttaget av grundvatten överstiger den mängd grundvatten som bildas, saltvatten från kusten tränger då in i vattnet och ger det en bräckt smak. Ett annat område som varit problematiskt i Årsta havsbad är att sommarvattnet tagit slut under varma somrar och att området då kopplats till det kommunala nätet.

Avloppslösningar i Årsta havsbad

Enligt miljöbalken och naturvårdsverkets krav på rening av avlopp finns två viktiga skäl till att ansluta Årsta havsbad till det kommunala avloppsnätet.

Den första är att de privata avloppslösningarna ofta är gamla och inte anpassade för ett modernt fritidsboende, ännu mindre för ett permanent boende. Om avloppsanläggningen fungerar bristfälligt är risken stor att grundvattnet förorenas.

Den andra anledningen är att bristfälliga avloppslösningar kan innebära att kväve och fosfor läcker ut i grundvattnet och vidare ut i Östersjön. Att ersätta enskilda avloppslösningar är därför ett viktigt steg mot att minska Östersjöns övergödningsproblem.

Ansvarsfördelning för vatten och avlopp i Årsta havsbad

I Årsta havsbad kommer kommunen att ansvara för vatten- och spillvattennätet.

  • Vatten = rent vatten som vi dricker, duschar och tvättar våra kläder i.
  • Spillvatten = avloppsvatten som kommer från toa, dusch, disk- och tvättmaskiner.

Samfälligheten kommer även fortsättningsvis ansvara för dagvattenhanteringen, alltså regn-, snö och dräneringsvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak.


Undantag från anslutning

Vissa fastigheter kan tillsvidare undantas från att ansluta för vatten och/eller spillvatten. Här kan du läsa om vad som gäller.

Vattenledningsnätet

De fastigheter som har en egen dricksvattenbrunn och genom vattenprover kan visa att vattenkvaliteten är bra behöver inte ansluta till de kommunala vattenledningarna.

För att kontrollera dricksvattenkvaliteten görs en mikrobiologisk och en kemisk analys av vattnet.

Rekommendation angående ledningsdragning

Om ditt vatten blir godkänt, vill vi från kommunens sida ändå rekommendera att fastighetsägare lägger ledningar för både vatten och avlopp på sin tomt. Detta för att förenkla och hålla nere kostnaderna om man senare vill eller behöver ansluta till vattenledningsnätet.

Kostnader och anläggningsavgift

Kostnaderna för analys och provtagning står fastighetsägaren själv för.

Fastigheter som inte drar in vatten i huset debiteras en lägre anläggningsavgift. Resterande del betalas först när man drar in vattnet, enligt då gällande taxa.

Avloppsledningsnätet

Anledningen till att man inför kommunalt vatten- och avlopp i Årsta havsbad är att VA-situationen i området är mycket ansträngd och att avloppsfrågan därför behöver lösas i ett större sammanhang. Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter ställer också betydligt högre krav på rening i enskilda avlopp idag än när många avloppsanläggningar byggdes. Samtliga fastigheter i Årsta havsbad bör alltså enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till det kommunala avloppsnätet.

För att undantas från att ansluta till det kommunala avloppsnätet måste fastighetsägaren ha tillstånd för egen avloppsanläggning samt kunna bevisa att avloppsanläggningen uppfyller de miljökrav som ställs idag.

Kostnader och anläggningsavgift

För prövningen kommer SMOHF att ta ut en timavgift för nedlagd tid i ärendet enligt förbundets taxa, vilket för närvarande är 810 kr/timme.

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster kommer kommunen att ta betalt för anläggningsavgiften till det kommunala avloppsnätet även om fastighetsägaren inte ansluter.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018