Kulturstråket – ett rekreationsstråk genom Handens kulturmiljöer

I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. Ett långsiktigt mål för Haninge stad är att koppla samman Handen med Vega för att skapa en trygg och attraktiv stadskärna. Som ett led i detta arbete utreder Haninge kommun förutsättningarna för att utveckla Kulturstråket till ett attraktivt och levande rekreationsstråk genom Handens kulturmiljöer. Utredningen pågår till sommaren 2022.

Kulturstråket Den geografiska sträckningen av Kulturstråket är inte fastställd. Bilden är ett förslag på sträckning och målpunkter.

Ambitionen med Kulturstråket är att utveckla ett attraktivt rekreationsstråk som ska bidra till att knyta samman Handens centrala delar med nya stadsdelen Vega. Med Kulturstråket vill vi ta vara på och utveckla flera av Handens befintliga kulturmiljöer och låta dessa bli en viktig del av Handens identitet. Samtidigt ska stråket öppna upp för nya upplevelser och en möjlighet att få återhämtning och ny energi längs med det urbana och naturnära rekreationsstråket. En chans för både besökare och Haningebor att lära känna mer av Haninges historia och rika utbud av kultur- och aktivitetsmiljöer.  
 
Hur ser processen för Kulturstråket ut? 
Just nu utreder vi förutsättningarna för Kulturstråket. Vidare ska vi arbeta fram mål och vision för Kulturstråkets utveckling. Vi kommer att arbeta fram olika utvecklingsförslag och redogöra för vilka satsningar som behövs för att Kulturstråket ska kunna bli verklighet. Arbetet kommer att innefatta verksamma kulturutövare längs med stråkets sträckning för att samla in deras kunskaper och idéer om hur olika platser kan användas och utvecklas. Arbetet kommer att sammanfattas i ett underlag som ska ligga till grund för ett politiskt beslut om budget och inriktning för nästkommande steg i utvecklingen. Beslutet kommer att tas sommaren 2022.  

KONTAKT

Önskas ytterligare information eller om det finns frågor är ni välkomna att höra av er till oss som arbetar med projektet. 
 
Sofie Nilsson sofie.nilsson@haninge.se  
Kristin Strandberg kristin.strandberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 februari 2022