Dammträsk

Plan över Dammträsk

Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och med exploatering av Kolartorp och stadsdel Vega behövs en åtgärd för att kunna ta emot ökad mängd av dagvatten* till Dammträsk.

Den huvudsakliga tanken är att behålla den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag. Innan vattnet kommer till befintlig damm passerar det en renande damm nära där Kolartorps allé går över pendeltågspåret. Här ska vattnet renas från olja och större partiklar, såsom sand och grus.

Från den renande dammen går vattnet sedan i ett slingrande dike till den övre dammen. Dikets böjar gör att det tar längre tid för vattnet att passera området. Den övre dammen skapas genom att en spont slåss ned i marken. På så sätt blir det möjligt att magasinera en större volym vatten vid perioder av mycket regn. I den övre dammen kommer det att finnas en brygga som man kan gå ut på. Över sponten kommer det att anläggas en gångväg så att man kan gå över till andra sidan av Dammträsk.

Längs med bergsväggen väster om Dammträsk kommer en boardwalk att byggas, för att öppna upp det kringliggande området för allmänheten så att det kan användas som ett rekreationsområde. Vid utloppet för befintlig damm kommer ett nytt utskov att byggas för att minska risken för översvämning av fastigheterna närmast Dammträsk.

Arbetena med byggnationen av Dammträsk dagvattenanläggning pågår nu med anläggande av den renande dammen i södra delen, rivning och gjutning av den nya dämmet vid norra utskovet (se bild ovan) där även röjningsarbeten pågår för arbetsvägar. Detta innebär att en del träd och annan växtlighet måste tas ner men en hel del kommer att återplanteras i slutfasen av byggnationen. Ambitionen är att bevara så många träd som möjligt. Spontningsarbeten kommer att pågå från grusade gångvägen över dammen söderut intill Nynäsvägen där gångvägen parallellt med Nynäsvägen kommer att hållas avstängd beroende på byggtrafik.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2019