Till fastighetsägare i Årsta havsbad - kokningsrekommendation upphävs

Haninge kommun upphäver kokningsrekommendationen för hushåll i Årsta havsbad med kommunalt vatten.

Uppdatering 2018-09-17

Förra måndagen den 10 september, informerade Haninge kommun om att prover tagna under helgen visade tjänligt med anmärkning. Som en försiktighetsåtgärd upphävdes inte kokningsrekommendationen trots att vattnet redan då var drickbart. Vi har under den senaste veckan fortsatt att ta prover för att kontrollera vattnet. De provsvar vi har fått visar att vattnet fortfarande är tjänligt med anmärkning. Men kokningsrekommendationen hävs eftersom halterna är långt under gränsen för otjänligt. Vattnet kan drickas som vanligt och detta gäller samtliga hushåll med kommunalt vatten. Har du varit bortrest under de senaste veckorna, så bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

Vad var det som hände?

Vid ett rutinprov som togs den 28 augusti upptäcktes koliforma bakterier i dricksvattnet, och när vi den 31 augusti fick provsvaren utfärdades därför kokningsrekommendationer. Ett intensivt arbete påbörjades för att hitta källan till föroreningen – i stort sett varje dag togs nya prover för att kunna ringa in problemområdet.

Vad har Haninge kommun gjort för att åtgärda problemet?
Ledningsnätet har spolats ur via brandposter. Vi har även tagit ett flertal prover hos våra kunder som visar att vattnet nu återigen är drickbart utan kokning.

Vad var källan?

Utförda analyser indikerar att grundvatten eller jord kommit in i ledningarna. Provtagningar har visat att förhöjda bakteriehalter endast förekommit i Årsta havsbad, inkommande vatten till området har vid flera provtagningar visat sig vara tjänligt.

Ett av huvudspåren för att hitta källan till bakterierna har varit att undersöka om det funnits någon felaktig koppling, t.ex. från privat brunn. Ytterligare ett spår har varit att undersöka om det gjorts några åtgärder på nätet som kan ha förorsakat problem.

Hur bakterierna har kommit in i ledningarna är ännu inte känt, de kan ha kommit in i samband med ledningsarbeten eller via felkoppling från privat brunn. Att inte hitta den konkreta källan till koliforma bakterier trots stora insatser är inte ovanligt enligt experter på VAKA, Nationell vattenkatastrofgrupp.

Vad händer nu?

För att säkerställa att vattenkvaliteten fortsätter att vara god kommer provtagning att utföras veckovis under ytterligare en månad. Om vattnet fortsatt visar sig tjänligt kommer provtagningsfrekvensen att glesas ut och följa Livsmedelsverkets regler. Regelverket säger att vattenkvaliteten ska kontrolleras fyra gånger per år, varav en utökad kontroll.

Haninge kommun kommer att fortsätta att söka efter källan till problemet.

Tack för ert tålamod!

Det är i dag drygt två veckor sedan vi meddelade att vattnet inte var drickbart utan kokning och vi förstår att det har inneburit besvär för er. Vi vill rikta ett stort tack till er för ert tålamod!

Vid frågor är du välkommen att skicka e-post till vatten@haninge.se alternativt ringa VA-jouren telefon 08-741 28 97.

Med vänlig hälsning
VA-avdelningen
Haninge kommun


Uppdatering 2018-09-10

Vi tar nu kontinuerligt prover på dricksvattnet i Årsta havsbad. Resultaten från helgens provtagning visar att halterna av koliforma bakterier ligger under gränsvärdet – dricksvattnet är tjänligt men med anmärkning. Kokningsrekommendationen ligger dock kvar då vi fortsatt arbetar med att utreda källan till bakterierna och vill uppnå godkända vattenprover vid samtliga provplatser. Mycket av arbetet består just nu av analyser, hitta möjliga teorier till kontaminering och identifiera händelser som kan vara orsaken till bakterieutbrottet.

Tidigare information:
Haninge kommuns rutinmässiga provtagning indikerar förekomst av bakterier i dricksvattnet på ledningsnätet i Årsta havsbad, varpå Haninge kommun införde en kokningsrekommendation den 31 augusti.

Vi arbetar så snabbt vi kan för att kunna erbjuda en säker vattenleverans

Kokningsrekommendationen kommer att upphävas när vi har godkända vattenprover vid samtliga provplatser. Vi inväntar nya resultat i slutet på denna vecka. Mycket av arbetet består just nu av analyser, hitta möjliga teorier till kontaminering och identifiera händelser som kan vara orsaken till bakterieutbrottet.

Vi kommer att meddela via hemsidan haninge.se när dricksvattnet är tjänligt igen och kokningsrekommendationen upphävs. Vi har delat ut informationsblad till våra kunder i området Årsta havsbad samt skickat information via sms (för anmälan av sms-tjänst för Haninge kommuns VA-kunder, se nedan).

Vid frågor är du välkommen att skicka mejl till vatten@haninge.se alternativt ringa VA-jouren telefon 08-741 28 97.

Bakgrund

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Haninge kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Resultatet från nyligen genomförda prover påvisar låga halter av så kallade koliforma bakterier, det vill säga bakterier som normalt förekommer i jord eller grundvatten. Som en säkerhetsåtgärd uppmanar vi de drygt 700 fastigheter i Årsta havsbad som har kommunalt dricksvatten att koka sitt vatten till dryck och matlagning.

Tips och råd

Faktablad om kokningsrekommendationer

Anmäl dig gärna till vår SMS-tjänst för att kunna ta emot viktig information via SMS.
Länk till SMS-tjänst

Frågor och svar

Vad beror bakterieutbrottet på?
Det vet vi inte ännu och arbetar för fullt för att hitta orsaken till problemet. För att hitta en felkälla arbetar vi med att analysera provsvar, hitta möjliga teorier till kontaminering samt identifiera enskilda händelser som kan vara orsaken till bakterieutbrottet. 

Vad är det för typ av bakterier?
Våra provsvar visar på att det är koliforma bakterier.
Vi har också undersökt om det finns E-colibakterier, men fått bekräftat att så inte är fallet, vilket innebär att det inte är avloppspåverkan.

Är det några som har blivit sjuka?
Vi har inga uppgifter om detta ännu. 

Kan bakterierna sprida sig till andra områden?
Nej, det kan inte sprida sig vidare.

Årsta havsbad har nyligen blivit anslutna till kommunalt vatten och avlopp – hur kan detta ha hänt?
Det vet vi inte ännu och arbetar för fullt för att hitta orsaken till problemet. Den här typen av problem kan uppstå i såväl nya som gamla ledningsnät.

Vad genomför ni för åtgärder? 
Provtagningar, spolningar och felsökning.

Hur ofta tar ni vattenprover i Årsta Havsbad?
Vi tar vattenprover 4 gånger per år enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Får vi ekonomisk kompensation för detta?
Nej, en kokningsrekommendation ligger inte till grund för reducering av fakturan, detta för att vatten används till så mycket mer än mat och dryck och till detta går vattnet att använda. Enligt statistiken använder en person 10 liter vatten till mat och dryck per dag vilket motsvarar knappt 25 öre. 

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2018