Brandbergen

En illustration över hus

Brandbergens utvecklingsprogram antogs av kommunfullmäktige 2016-03-21. Programmet beskriver kommunens och boendes gemensamma och övergripande bild för hur Brandbergen bör utvecklas i framtiden.

Syftet med Brandbergen utvecklingsprogram är att:

  • Utifrån medborgardialog belysa utvecklingspunkter på kort sikt (2-5 år) och lång sikt (10-15 år) som kan fungera som stöd för framtida planarbete.
  • Förstärka Brandbergens själ och anda.
  • Beakta framtidens möjligheter att utveckla bebyggelse, infrastruktur inklusive kollektivtrafik, barn- och ungdomsverksamhet samt allmän och kommersiell service.

Målbilden är att Brandbergen ska kännas attraktivt och välkomnande. På lång sikt behöver mentala och fysiska barriärer mellan de olika bostadsområdena brytas för att området som helhet ska hänga ihop på ett naturligt vis. Som granne till Handen och den regionala stadskärnan Haninge bör Brandbergen också stärka sin koppling dit i takt med att utveckling sker där. Brandbergens centrum är en viktig målpunkt i området då det fungerar som mötesplats, kommunikationsnod och service- och handelsplats. Det bör utvecklas till hela Brandbergens vardagsrum där boende trivs och vill mötas.

Läs det fullständiga utvecklingsprogrammet

Brandbergens utvecklingsprogram har även varit föremål för samråd under 2015 då det fanns möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Synpunkterna och svar på dessa finns beskrivna i samrådsredogörelsen.

Uppföljning

I slutet av varje år görs en uppföljning av vilka insatser som gjorts i Brandbergen som följer den långsiktiga inriktning som har beslutats i utvecklingsprogrammet. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019