Detaljplan för Gudö 3:21 m.fl.

Fotograf: Haninge kommun

Området längs med Lillängsvägen ska förtätas med bebyggelse som ska präglas av de befintliga värdena och upplevas sammanhållet, varierande och tillgängligt

Kommunstyrelsen gav 2016-08-29 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för området längs med Lillängsvägen, Vendelsö. Denna detaljplaneprocess syftar till att fortsatt utreda och pröva lämplighet och förutsättningar för utökad bostadsbebyggelse på fastigheterna Gudö 3:21, 3:26, 3:40, 3:48, 3:49, 3:50, 3:52, 3:53, 3:89, 3:90, 3:172, 3:457, 3:458, 3:466, 4:1 samt Vendelsö 29:1 och 3:1714 och detaljplanen ska anpassas efter antaget detaljplaneprogram för Lillängsvägen samt de riktlinjer för bebyggelse som presenteras i Vendelsö utvecklingsprogram.

Planuppdrag

Detaljplaneprogram

Programkarta

PLANsKEDE

Uppdrag: 29 augusti 2016
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 mars 2017