Detaljplan för Ribby 1:479 med flera

Ribby 1.479 Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse.

Planområdet är sedan tidigare planlagt för bostäder, kontor och handel men ska ersättas med ny detaljplan som enbart tillåter bostäder. Detta görs för att möta dagens efterfrågan i området. Förslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänt intresse och handläggs därför genom s.k. enkelt planförfarande.

Plankarta

Planbeskrivning

Planskede

Uppdrag: 4 februari 2013
Samråd: 3 juni - 5 juli 2013
Antagande: 25 september 2013
Laga kraft: 25 oktober 2013

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019