Detaljplan för del av Ribby 1:478

Ribby 1.478 Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med en tillhörande parkeringsyta på platsen.

Planområdet är beläget direkt söder om Österhaningevägen och öster om Ribby Allé. I gällande detaljplan är marken inom aktuellt planområde avsett för kontor. Aktuellt planförslag föreslår att kontorsbebyggelsen ersätts med bostadsbebyggelse med bibehållet antal våningar, samt att en väl gestaltad parkeringsyta anläggs. Parkeringsytan integreras med omgivande parkområde/bullervall.

Behovsbedömning av miljöbedömning

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kommer att innebära en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Plankarta

Planbeskrivning

Planskede

Uppdrag: 19 mars 2007
Samråd: 13 mars - 10 april 2013
Antagande: 13 juni 2013
Laga kraft: 12 juli 2013

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019