Detaljplaner för Stavsvägen, del av

Stavsvägen Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska göra det möjligt att öppna en ny anslutning mellan Stavsvägen och Hammarbergsvägen i Tungelsta.

Den nya vägen ska följa landskapets förutsättningar och lämna plats för Rocklösaåns meandrar och återkommande översvämningar.

I planen ges möjlighet för trädplanteringar och gång- och cykelbanor eftersom vägen efterhand kommer att ingå i ett tätbebyggt stadssammanhang. De kommer inte att genomföras i ett första skede utan först i samband med framtida bostadsexploateringar i anslutning till vägen.

D203 Plankarta

Planskede

Uppdrag: 20 april 2009
Samråd: 24 augusti - 5 oktober 2009
Utställning: 14 december 2009 - 2 februari 2010
Antagande: 16 juni 2010
Laga kraft: 15 juli 2010

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 januari 2019