Detaljplan för Lillgården, del av Stav 1:38

Tungelsta Foto: Haninge kommun

Ett område mellan befintliga flerbostadshus i Lillgården och Stavsvägen i Tungelsta föreslås bli bebyggt med ca 160 bostäder i huvudsak i två till tre våningar.

Dessutom föreslås en skola och en förskola, som ska vara möjlig att i övre plan även inrymma äldreboende. En park skiljer befintlig och ny bebyggelse åt. Förutom från Stavsvägen, som kompletteras med trädkantad gång- och cykelväg, föreslås bebyggelsen nås från nya lokalgator. Dagvattnet fördröjs i området och leds via svackdiken utmed gatorna till en dagvattendamm innan det når Rocklösaån nordost om planområdet.

Plankarta, 2014

Planbeskrivning, 2014

Gestaltningsprogram

Illustrationsplan

Planskede

Uppdrag: 1 november 2010
Samråd: 21 februari - 25 mars 2013
Utställning: 20 augusti - 16 september 2013
Antagande: 10 mars 2014
Laga kraft: 11 april 2014

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2018