Söderby huvudgård 2:1

Bakgrund

Haninge kommun har ett behov av att utöka bostadsbeståndet på grund av en ökande befolkning samtidigt som nya seniorbostäder behövs inom kommunen. Planområdet är idag planlagt för bostadsändamål som medger byggrätt för cirka 50-70 radhus eller parhus i som mest två våningar som aldrig byggts ut. Bebyggelsen var troligtvis tänkt att likna det existerande radhusområdet längst med Hjälmvidsbacke.

Syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för planläggning av del av Söderby Huvudgård 2:1 för bostäder och seniorbostäder samt en förskola.

Samråd

Ett förslag till detaljplan för del av Söderby Huvudgård 2:1 är på samråd under perioden 23 januari 2017 till och med 3 april 2017. Avsikten med samråd är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Efter samrådstidens slut kommer detaljplanen att bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Då går det bra att på nytt lämna synpunkter. Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen, krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden.

Samrådsmöte

Den 20 februari 2017 hölls ett samrådsmöte för Söderby Huvudgård 2:1. Här finner ni presentationen som redovisades på samrådsmötet.

Presentation, samrådsmöte 2017-02-20

Samrådshandlingar

Fortsättsbrev förlängd samrådstid

Försättsbrev, samrådshandling

Plankarta, samrådshandling

Planbeskrivning, samrådshandling

Behovsbedömning del 1, samrådshandling

Behovsbedömning del 2, samrådshandling

Utredningar

Dagvattenutredning, samrådshandling

Bilagor till dagvattenutredning, samrådshandlingar

Bullerutredning, samrådshanling

Trafikutredning, samrådshanlingar

Naturinventering och landskapsanalys, samrådshandlingar

Bilaga till naturinventering och landskapsanalys, samrådshandling

Arkeologisk utredning, samrådshandling

 Tidigare handlingar

Planuppdrag

Presentation informationsmöte 8 mars 2016

PLANSKEDE

Uppdrag: 28 september 2015
Samråd: 23 januari - 3 april 2017
Granskning
Antagande
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2017