Detaljplaner för Vadet 3:196 och 3:197, Dalarö

Vadet, Dalarö Fotograf: Haninge kommun

Detaljplanens ska ge hela Vadet 3:197 samma planbestämmelser och planlägga Vadet 3:196 i enlighet med fastighetens faktiska användning. Detaljplanen ska också möjliggöra att båda fastigheterna styckas.

Kommunstyrelsen gav den 29 september 2014 Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Vadet 3:197 och eventuellt angränsande fastigheter.

Vad händer nu?

Efter detaljplanesamrådet har ett färdigt planförslag utarbetas som ställts ut för granskning. De huvudsakliga ändringarna i som gjorts i planförslaget är att planområdet har utökats och nu innefattar även Vadet 3:196, samt att lägsta tillåten nivå för grundläggning har sänkts 0,5 meter.

Syftet med granskningen var att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Granskningen pågick mellan den 26 juni och den 10 augusti 2015 och var det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen.

Plankarta laga kraft

Planbeskrivning laga kraft

PLANSKEDE

Uppdrag: 29 september 2014
Samråd: 18 mars 2015 - 28 april 2015
Granskning: 26 juni 2015 - 10 augusti 2015
Antagande: 21 oktober 2015
Laga kraft: 5 april 2016

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2018