Detaljplan för Arbottna 1:28, etapp 1a

Fotograf: Haninge kommun

Kommunfullmäktige antog 2015-06-08 planprogram för Arbottna 1:28. I programmet föreslås att programområdet detaljplaneläggs etappvis och att första etappen blir kring befintlig herrgård.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en ökad bostads- och verksamhetsbebyggelse inom planområdet som är anpassad efter de befintliga kulturmiljö- och naturvärden som finns inom och intill planområdet. Detaljplaneområdet är idag bebyggt med ett antal ekonomibyggnader, herrgårdsbyggnad, flygel och ett antal torp och statarlängor men planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Planuppdrag

PLANSKEDE

Uppdrag: 2015-08-24
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018