Detaljplan för Albyberg, etapp 1

Albyberg Foto: Haninge kommun

Detaljplanen för Albyberg, etapp 1 (Alby 1:8, 1:9, samt Kalvsvik 16:1) ska möjliggöra utbyggnaden av den första etappen av verksamhetsområdet Albyberg.

Planförslaget omfattar den nordvästra delen av detta område och är beläget ca 1,5 km sydost om Handen centrum samt sydost om trafikplats Jordbro på Väg 73. Området är idag oexploaterat och har inte tidigare varit planlagt.

Detaljplanen Albyberg vann laga kraft 2011-10-25.

Albyberg - Program för detaljplan (2016)

Albyberg, etapp 1 - Plankarta med bestämmelser (2011)

Albyberg, etapp 1 - Illustrationskarta (2011)

Albyberg, etapp 1 - Planbeskrivning

Albyberg, etapp 1 - Genomförandebeskrivning (reviderad 2010)

Albyberg, etapp 1 - Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen (2010)

Albyberg, etapp 1 - Bilagor tillhörande geoteknisk utredning

Albyberg, etapp 1 - Samrådsredogörelse (2010)

Albyberg - Principer för gestaltning

PLANSKEDE

Uppdrag: 23 maj 2005
Program: 27 mars - 12 maj 2006
Samråd: 21 januari - 19 februari 2010
Utställning: 18 augusti - 22 september 2010
Antagande: 13 juni 2011
Laga kraft: 25 oktober 2011

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019