Detaljplan för del av Söderby 2:27 och del av Söderby huvudgård 4:315

Flygbild över Söderby Foto: Haninge kommun

Detaljplanen möjliggör uppförande av vårdboende och bostäder på mark som är obebyggd sedan tidigare.

Plankarta D-268

Planbeskrivning, laga kraft

PLANSKEDE

Uppdrag: 10 juni 2015
Samråd: 8 juli - 19 augusti 2016
Granskning: 7 april - 28 april 2017
Antagande: 11 september 2017
Laga kraft: 28 maj 2018

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018