Nytt trafiksäkerhetsprogram

Stadsbyggnadsnämnden har antagit ett nytt trafiksäkerhetsprogram som ska stödja och förankra trafiksäkerhetsarbetet inom Haninge kommun och bidra till att nationella trafiksäkerhetsmål uppnås.

Programmet ger en bild av trafiksäkerhetsläget för kommunen och redovisar en åtgärdsplan för trafiksäkerhetsåtgärder som stadsbyggnadsförvaltningen råder över för år 2017-2021, utifrån insatsområden och mål som tagits fram inom ramen för programmet. 

Mål för trafiksäkerheten i Haninge kommun fram till år 2021 är att:

  • Antalet skadade på det kommunala vägnätet ska minskas med 25 % fram till år 2021 jämfört med antalet under ett genomsnittsår 2010-2014.
  • Ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2021.

Trafiksäkerhetsprogrammet innehåller följande insatsområden för att nå målen:

  • Drift och underhåll av gång- och cykelvägar
  • Säkra gcm-passager över huvudvägnätet för bil, i tätort
  • Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
  • Trygga och säkra skolvägar
  • Äldres resor 
  • Kommunens interna arbete 

Ta del av trafiksäkerhetsprogrammet här

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018