Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Detaljplanen för utveckling av södra Tungelsta har vunnit laga kraft

Detaljplaneförslaget för Tungelsta södra, del av Stav 1:38 antogs av kommunfullmäktige i Haninge kommun den 8 juni 2020. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Ingen ny överklagan har därefter skett och därmed vann detaljplanen laga kraft den 7 januari 2021.

Vy från stationen i norr - Tungelsta södra Foto: Vardag arkitekter

Den lagakraft vunna detaljplanen gör det möjligt för södra Tungelsta att växa med omkring 450 bostäder. Tungelstas idag välkända trädgårdsstads- och småstadskaraktär kommer även prägla den nya bebyggelsen. Invånarna får en bostadsnära service i form av småskalig centrumverksamhet, ny förskola samt nära till idrottshall och alla dess möjligheter.

De planerade bostäderna är i varierande skala i området direkt söder om spårområdet i centrala Tungelsta. Förslaget möjliggör även för idrottshall, förskola, park och parkering i området.

Stor vikt på arkitektoniska kvaliteter

Detaljplanens utformning möjliggör att bebyggelsen visuellt och fysiskt kopplas samman med Tungelstas centrala delar. Tungelstas historia förs vidare genom en arkitektur som är förankrad i såväl den specifika platsens historia som i sin samtid. Bebyggelsen ska gestaltas omsorgsfullt och med utgångspunkt i trädgårds­stadens gröna och luftiga kvaliteter. 

Hållbarhet ett ledord

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv tillskapas bättre gång- och cykelkopplingar som främjar ett mer hållbart resande.

Läs mer om detaljplanen för Tungelsta södra, del av Stav 1:38


Haninge kommun har passerat 92 000 invånare och har som ambition att fortsätta bygga attraktiva och hållbara bostäder i hög takt. Fram till 2022 är målet satt till 750 bostäder per år. Detaljplanen för södra Tungelsta möjliggör för fler att bosätta sig här eller att flytta inom Haninge.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 januari 2021