Att tänka på inför investering i solceller och solfångare

Solpanel Foto: Mostphotos

Från och med den 1 augusti är det lättare för ett flertal fastighetsägare att installera solfångare eller solcellspaneler för att få ned energianvändningen. Numera är solfångare eller solpaneler som ska monteras utanpå en byggnads fasad eller tak bygglovsbefriade – om de uppfyller vissa krav. Förenklingen gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader inom detaljplanelagt område.

Följande kriterier vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • solfångare eller solcellspaneler som integreras i fasaden eller taket på en byggnad inom detaljplan kräver bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas

Utom detaljplan krävs inte bygglov för solfångare eller solcellspaneler. Även om bygglov inte krävs så ska alla krav i plan- och bygglagen på varsamhet och utformning ändå uppfyllas.

Det var i mitten av juni 2018 som riksdagen beslutade om ändringen i plan- och bygglagen enligt regeringens förslag. Förändringen trädde i kraft 1 augusti 2018. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Plan- och byggcenter.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018