Södertörns överförmyndarnämnd

Vad gör överförmyndarnämnden?  

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har sedan den 1 januari 2011, i  samverkan med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö, en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Den 1 januari 2019 förenar sig Salem till samarbetet och en ny gemensam nämnd skapas med samma namn.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.     


Vad gör överförmyndarenheten?  

Överförmyndarenheten är nämndens uppdragsenhet och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Frågor som rör överförmyndarnämnden handläggs av överförmyndarenheten.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara eller att ha en god man eller förvaltare? Titta på vår film! Filmen finns med både svenskt och engelskt tal och text.

Film "Om god man på svenska" - med svensk textFilm "Om god man på engelska" - med engelsk text / Information about custodianship in English

Information on custodianship

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019