Fredrika Bremergymnasierna – Merika
First class Fredrika.se VKlass         Haninge kommuns logga
Lämna din synpunkt / klagomål  

                  

TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Handlingsplaner

1. Merikas vision för en trygg studiemiljö

I vår skola strävar rektor och all personal mot att varken elever eller skolpersonal utsätts för någon form av kränkande eller diskriminerande behandling. I vår skola skall alla, både elever och personal, delta aktivt i att förebygga och förhindra diskriminering, kränkningar och trakasserier. Vi arbetar för att personal och elever snabbt skall agera för att avbryta och förhindra diskriminering eller kränkande behandling om det förekommer, samt att information om detta snabbt når rektor och ansvarig lärare.

 Vad står i lagen?

 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet och bestämmelserna om kränkande behandling i Skollagen (14:e kapitlet) samt diskrimineringslagen. Staten har en skyldighet att skydda barn mot kränkningar och övergrepp enligt FN:s Barnkonvention (artikel 19).

 I Läroplanen för frivilliga skolformer (Lpf 94, 1 kap) beskrivs skolans grundläggande värden:

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 I Skolverkets allmänna råd står följande:

Enligt diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

 Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling ska planerna upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.

 Enligt lagen är det inte tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det krävs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att skolorna åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter, samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Med utgångspunkt i dessa lagar arbetar vi på Fredrika Bremergymnasierna för att alla våra elever och all personal ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller ålder. Inga elever eller anställda skall heller utsättas för någon form av kränkande behandling när de vistas i vår skola.

 

2. Olika begreppsdefinitioner

Diskriminering

Innebörden av begreppet diskriminering är om någon behandlas sämre än andra på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet/uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt (direkt kopplad till exempelvis elevens kön) eller indirekt (om skolan tillämpar en bestämmelse som verkar neutral men i praktiken är missgynnande mot någon elev).

Kränkande behandling och trakasserier

Kränkande behandling och trakasserier är handlingar som kränker en person utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Trakasserier och kränkande behandling kan exempelvis vara mobbning och handlingar såsom fysiska slag och knuffar, verbala hot, svordomar och öknamn, utfrysning och grimaser, teckningar, lappar, sms samt trakasserier på internet.

Sexuella trakasserier

Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Tex kommentarer med sexuell anspelning, ofrivillig beröring eller liknande handlingar som upplevs som kränkande av personen som blir utsatt.

 

3. Mål samt konkreta åtgärder på Merika

Skolverkets almänna råd

• Verksamheten bör organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

• Ledningen och personalen bör vara särskilt uppmärksamma på om elever upplever sig kränkta av någon personal i verksamheten.

• Elever samt deras vårdnadshavare bör få information om hur de bör rapportera när de upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

• Personalen bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn och elever befinner sig.


 Fredrika Bremerskolan

Fredrika Bremerskolan renoverades 2004. Den fysiska miljön med hemvister omgivna av klassrum och lärarrum samt stora, öppna ytor med glas gör hela skolan transparent. På så vis har man byggt bort stora delar av problematiken kring mobbing och kränkningar som ofta sker ”i det fördolda”. Elever, lärare och annan skolpersonal är i ständig kontakt med varandra. Alla elever kommer i kontakt med sina lärare, mentorer, elevhälsopersonal och andra viktiga vuxna under skoldagen. Lärarnas arbetsplatser är byggda i direkt anslutning till elevernas utrymmen vilket gör att spontan kontakt mellan elever och vuxna främjas.

Mål

 •  På Fredrika Bremerskolan ska det inte förekomma någon diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla i skolan ska aktivt ta del i att förebygga, motverka och upptäcka alla former av kränkande behandling.
 •   Alla, både elever och personal, ska känna sig respekterade. Ingen ska känna sig utanför. Med förebyggande arbete ska en trygg och välkomnande atmosfär upprätthållas.
 • För att få en god arbetsmiljö som främjar trygghet och studiero måste all personal, elever och även i vissa fall vårdnadshavare hjälpas åt.
 •  All skolpersonal ska föregå med gott exempel genom att uppvisa ett bemötande som understryker vänlighet och respekt, samt förmedla normer och värderingar som främjar en undervisningsmiljö på lika villkor.

4. Konkreta åtgärder

 • Trivsel- och ordningsregler upprättas av elever i varje hemvist med Likabehandlingsplanen som utgångspunkt.
 • Vid utvecklingssamtal och hälsosamtal ska stämningen i klassen, hur eleven trivs,

           eventuell mobbning i klassen och på skolan diskuteras med eleven och ev förälder.

 • I klassråden, skolkonferens och APT ska denna skrift tas upp. Den ska även finnas tillgänglig på skolans hemsida.  Skolplanenkäten ska följas upp varje år. Vid misstanke om kränkande behandling i enskild klass görs en djupanalys. Denna process redovisas i nämnden varje år.
 • Alla elever i årskurs 1 har hälsosamtal med skolsköterska.
 • Alla elever har mentorssamtal och utvecklingssamtal där trivselfrågor står på dagordningen.
 •  Alla elever får varje år svara på skolplansenkät där frågor om trivsel tas upp. Resultaten redovisas och diskuteras i varje klass.
 •  Drog och alkoholvaneundersökning görs bland alla elever i årskurs 2 vartannat år.
 • Alla elever erbjuds möjlighet till enskilda samtal med sin mentor.
 • Alla klasser har klassråd och klassrådsrepresentanter som i sin tur träffar rektorn på skolkonferensen.
 • Alla elever i årskurs 1 deltar under september månad i Fredrikadagens aktiviteter i form av teambildningsövningar för att främja de nya gruppernas samhörighet.
 • Alla elever har tillgång till elevvårdspersonal alla dagar i veckan.
 • Vid varje skolstart går ansvarig mentor igenom skolans trivselregler och informerar om likabehandlingsplanen. Trivselreglerna finns i de informationshäften som delas ut till eleverna.
 • Två introduktionsdagar äger rum vid terminsstart för elever i årskurs 1, där bland annat  temat mobbning tas upp.
 • Varje år anordnas temadagar i ämnet sex och samlevnad där elever i årskurs 2 arbetar med genusfrågor, sexualitet och jämställdhet.


 Elevhälsoteamet arbetar med likabehandlingsplanen i klasserna under de första veckorna på terminen för årskurs 1, med värderingsövningar och diskussioner.

Publicerad av merika@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-02-25

Fredrika Bremergymnasierna – Merika, Dalarövägen 64, 136 81 Haninge  | Telefon: 08-606 75 13  |   merika@haninge.se


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.